Multifunkčný dvojzložková epoxidová živica Ardex EP 2000 neobsahujúca rozpúšťadlá s nízkou viskozitou a bez plnív, je základný náter a spevnenie nekvalitných podkladov a uzávera proti vzlínajúcej vlhkosti na betóne a cementových poteroch do 8%.

Epoxidová živica EP 2000 je po vytvrdnutí vodotesná, odolná voči mrazu a poveternostným vplyvom, má vysokú vlastnú pevnosť a prakticky priľne neoddeliteľne ku všetkým vhodným podkladovým materiálom. Je odolná voči vodným roztokom solí a lúhov a celej rade zriedených minerálnych a organických kyselín a organických kvapalín a roztokov. Nanášanie valčekovaním alebo natieraním

Oblasť použitia:

 • Pre interiér a exteriér, podlahy
 • Uzavretie voči vzlínajúcej vlhkosti
 • Základný a spevňovacie náter na podklady
 • Zalievanie trhlín v poteroch a betóne
 • Adhézny mostík, ochrana výstuže, hydroizolácie, parozábrana, kontaktný mostík atď.

Parametre

Parameter Popis
Typ Uzávery vlhkosti
Spotreba cca 300g na m2 na jednu vrstvu
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 30 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch ≥ 70 N/mm2
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch ≥ 20 N/mm2
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch ≥ 2 N/mm2
doba pochôdznosti po 12-ti hodinách
Odolnosť proti mrazu Áno
Doba pre pokládku po 24 hodinách
EMICODE EC 1
GISCODE RE1
Použitie v exteriéri Áno
Nasiakavosť podkladu Savé i nesavé

Priložené súbory

TL-ARDEX-EP-2000.pdf (200 kB)
Technický list

BL_ARDEX-EP-2000_CZ.pdf (398 kB)
Bezpečnostný list

ARDEX-EP-2000-jako-izolace.pdf (150 kB)
Použitie ako izolácia

Ardex EP 2000 multifunkčná dvojzložková epoxidová živica

Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
od 163,71 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Ardex EP 2000 multifunkčná dvojzložková epoxidová živica 4,5 kg 4691-BL
4,5 kg
6 dní 0 ks 163,71 €
Ardex EP 2000 multifunkčná dvojzložková epoxidová živica 18 kg
4695-BL
18 kg
6 dní 0 ks 654,86 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Balenie 18 kg sa skladá z 12,8 kg zložky A a 5,2 kg zložky B
Balenie 4,5 kg sa skladá z 3,2 kg zložky A a 1,3 kg zložky B

Zaťažiteľnosť: Epoxidová živica Ardex EP 2000 je po 24 hodinách tvrdnutia pri teplotách od 18 do 20°C mechanicky zaťažiteľná. Chemická odolnosť je dosiahnutá približne po 7 dňoch.

Spracovanie: Obe zložky živice a tužidla sú v originálnych nádobách pripravené na zmiešanie v správnom pomere. Zložka tužidla (zložka B) sa pridáva do zložky živice (zložka A) niekoľkonásobným prepichnutím veka nádoby ostrým predmetom. Nádobu vo veku nádoby nechajte vyprázdniť, potom veko zložte a zložky intenzívne premiešajte pomocou špirálového miešadla. Pri plošnom nanášaní sa aplikácia spravidla vykonáva pomocou valčeka. Ardex EP 2000 možno však nanášať aj pomocou štetca alebo ploché stierky. Po rozmiešaní je Ardex EP 2000 spracovateľný pri teplote 18-20°C po dobu približne 30 minút. Nízke teploty dobu spracovateľnosti predlžujú, vyššie teploty ju skracujú. Ardex EP 2000 spracovávajte pri teplotách nad 5°C.

1. Uzavretie voči kapilárne vzlínajúcej vlhkosti a zostatkovej vlhkosti v betónových podlahách a cementových poteroch; obsah vlhkosti max. 8%.

Podklad musí byť pevný, nosný a súdržný. Povrch musí byť suchý. Ardex EP 2000 sa na podklad nanáša v dvoch vrstvách do kríža, v celkovom množstve najmenej 600 g/m2. Druhá vrstva sa nanáša najskôr po 6 a najneskôr po 48 hodinách po prvom nátere. Dbajte na to, aby sa v druhej vrstve netvorili bubliny alebo zrazeniny. Pre lepšie spojenie s ďalšími vrstvami stierkových hmôt alebo tenkovrstvových mált druhú vrstvu Ardex EP 2000 rovnomerne husto posypte v čerstvom stave suchým kremičitým pieskom o zrnitosti 0,4-0,8 mm, alebo po vytvrdnutí, počas 48 hodín vykonajte umeloživicovej prednáter Ardex P 82.

2. Základný náter a spevnenie podkladov s labilným povrchom:

K aplikácii základného a spevňovacieho náteru musí byť podklad - betón, cementový poter, anhydritový poter a anhydritový liaty poter - savý, s otvorenými pórmi, suchý a samonosný. Anhydritové liate potery najskôr obrúste. Ardex EP 2000 naneste v sýtej vrstve na podklad. Jedna vrstva spravidla stačí. Pri veľmi poréznych savých podkladov musí byť po vytvrdnutí prvej vrstvy počas 48 hodín vykonaný druhý náter. Hĺbka prenikania a nanášané množstvo záleží na nasiakavosti a povrchových vlastnostiach podkladu. Pre kontrolu, či sa dosiahla dostatočne hlbokého spevnenie, zhotovte testovacie plochu. Pre zlepšenie priľnavosti pre následne nanášané stierkovej hmoty a tenkovrstvové malty aplikujte vyššie uvedené pokyny.

3. Lepenie prasklín v poteroch a betóne:

Ardex EP 2000 je vhodný k pevnému spojeniu trhlín, pracovných škár a lomov v betónových podkladoch, cementových poteroch a anhydritových poteroch. Podklad musí byť pevný, nosný a nesmie obsahovať nesúdržné častice. Na lepenie prasklín v poteroch vykonajte nasledujúcu prípravu opravovaného miesta:

 •  V priebehu trhliny vo vzdialenosti 10 cm vyvŕtajte otvory do hĺbky 2/3 hrúbky poteru s minimálnym priemerom 12 mm alebo kolmo na priebeh trhliny narežte rozbrusovacím kotúčom. V prípade potreby použite sanačné oceľovej spony.
 • Praskliny, vyvŕtané otvory alebo zárezy pred plnením živicou Ardex EP 2000 vysajte alebo vyfúkajte, aby v nich nezostal prach a nečistoty.
 • Ardex EP 2000 má nízku viskozitu a vďaka tomu má vysokú penetračnú schopnosť. Jemné, nesúvislé trhliny preto môžu byť uzavreté živicou Ardex EP 2000 bez plniva. Spravidla sa do živice Ardex EP 2000 ako plnivo pridáva portlandský cement, cementový stierkový alebo maltový prášok alebo jemný kremičitý piesok.
 • Pre šírky trhlín do 5 mm odporúčame pomer miešania asi 1 hmotnostný diel Ardex EP 2000: 1,5 hmotnostných dielov plniva. U širších trhlín a dier je možné zvoliť primerane vyšší pomer plniva. Čerstvo opravené miesta zasypeme jemným kremičitým pieskom.

4. Adhézny mostík:

Ako prepojovací náter pre dobetónovanie, navýšenie poterov, potery, prepojené s podkladom sa vykonáva nanesenie živice Ardex EP 2000 v sýtej vrstve. Čerstvú maltu zapracujte do čerstvého prepojovacieho náteru. Podklad musí byť pevný, nosný, čistý a musí mať suchý povrch.

5. Výroba epoxidového poteru:

Zmiešaním s kremičitým pieskom na výrobu epoxidopryskyřičných spriahnutých poterov na izolačnej vrstve v trvalo morkých či vonkajších priestoroch. Epoxidopryskyřičné potery z Ardex EP 2000 sú pochôdzne po 12-tich hodinách a po 24 hodinách sú zrelé pre pokládku. Dbajte platných smerníc pre výrobu poterov.

Spracovanie: Ako prísadu použite kremičitý piesok, ktorý je dodávaný v 25 kg vreciach. Zámesové pomer je cca. 1:8 vo váhových dieloch (3 x 1 kg Ardex EP 2000: 25 kg kremičitého piesku) alebo cca. 1:11 podľa váhových dielov (4,5kg Ardex EP 2000: 50 kg kremičitého piesku).


Prevedenie: Malta sa nanesie na plochu a stiahne sa pomocou sťahovacie laty. Povrch je následne zahladený hladidlom. Pochôdznosť po čerstvo nanesenej malte je možná iba za pomocou pochôdznych dosiek. Vyhladenie pomocou tanierových hladítok nie je možné. Pri výrobe epoxidových poterov Ardex EP 2000 na izolačnej vrstve je minimálna hrúbka vrstvy 25 mm. V prípade pokládky keramických dlažieb či dlažieb z prírodného kameňa v exteriéri dodržujte veľkosť polí max. 9 m2 s dĺžkou strany max. 3 m. V interiéri odporúčame veľkosť poľa 40 m2 s dĺžkou strany <8 m. Na lepenie keramickej dlažby odporúčame lepidlo Ardex X78 Microtec, na lepenie prírodného kameňa flexibilné lepidlo Ardex X32. Dbajte na vytvorenie dilatačných, okrajových a napojovacích škár rovnako ako je to bežné u cementových poterov. Dilatačné a objektovej špáry nutné prevziať do poteru. Prechodové škáry pri dverách miestností, rovnako ako škáry pri obvode stien nutné rovnako dodržať.


Zložka A: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 • Akútna toxicita (orálna), kategória 4 H302
 • Akútna toxicita (inhalačná: para) Kategória 4 H332
 • Žieravosť / dráždivosť pre kožu, kategória 1A H314
 • Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1 H318
 • Senzibilizácia kože, kategória 1 H317 Nebezpečnosť pre vodné prostredie - chronická, kategória 2 H411

Označovanie podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 [CLP]

 • H302 + H332 - Škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
 • H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice.
 • P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou - osprchujte.
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • EUH-vety: EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Ďalšie vety: Obsah / obal odstráňte v súlade s regionálnymi - národnými - medzinárodnými - miestnym predpismi.

Zložka B: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 • Žieravosť / dráždivosť pre kožu, kategória 2 H315
 • Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2 H319
 • Senzibilizácia kože, kategória 1 H317
 • Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická, kategória 2

Označovanie podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 [CLP]

 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 ​​- Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice.
 • P333 + P313 - Pri podráždení pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P337 + P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.
 • Ďalšie vety: Obsah - obal odstráňte v súlade s regionálnymi - národnými - medzinárodnými - miestnym predpisy

Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky