Antistatikom R zabraňuje vytváraniu a odstraňuje elektrostatický náboj. Tým nedochádza pri dotyku s vodivými kovovými materiálmi (napr. kľučky na dverách, karosérie automobilov, predajné stojany), k vytváraniu nepríjemných elektrostatických výbojov. Zabraňuje tiež priľnavosti prachu na materiáloch z umelých hmôt (napr. obrazovky, lampy, telefóny). Pri dodržaní návodu na použitie nedôjde k zlepeniu vlákien ani k zvyšovaniu opätovného špinenie (napr. na textilných podlahách). Pri použití Antistatikom R nedochádza k vytváraniu škvŕn, zmenám farebných tónov alebo znehodnoteniu materiálu (napr. oblečenie alebo čalúnenia). Podľa toho, ako sú ošetrené plochy zaťažované a používané, je doba účinnosti 3 - 6 mesiacov.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 400 ml
Spotreba cca 10-20 ml/m² každý nástrek
Čistenie Koberce

Priložené súbory

tl_cz_antistatikum.pdf (733 kB)
Technický list

bl_sk_dr_schutz_antistatikum_r.pdf (342 kB)
Bezpečnostný list SK

bl_cz_dr_schutz_antistatikum_r.pdf (345 kB)
Bezpečnostný list CZ

Dr. Schutz Antistatikum R elektrostatického náboja 400 ml

Katalógové číslo:
1401040007-BL
Hmotnosť:
0.35 kg
Výrobca:
Dr. Schutz
Cena s DPH:
15,10 €
Dostupnosť:
Skladom
MNOŽSTVO:
2 ks
ks

Popis tovaru

Oblasť použitia: Koberce a textilné podlahové krytiny, oblečenie zo syntetických vlákien. Povrchy z umelých hmôt.

Koberce a textilné podlahové krytiny: koberce vysajte dôkladne výkonným kefovým vysávačom. U chúlostivých vlákien použite výkonný vysávač s plochou hubicou. Následne celú plochu rovnomerne nastriekajte prípravkom antistatikom R zo vzdialenosti min. 60 cm. V prípade potreby nástrek po zaschnutí prvej vrstvy ešte raz zopakujte. Optimálneho preniknutie do vlákien dosiahnete vtedy, ak výrobok po nástreku vmasírujete pomocou mäkkej kefky alebo valcového kefového stroja. Koberec je po zaschnutí pochôdzny.

Oblečenie: oblečenie ľahko nastriekajte zo vzdialenosti asi 30 cm.

Povrchy z umelých hmôt (napr. v automobiloch, na počítačoch): Antistatikom R nastriekať na handričku, ktorá nepúšťa vlákna a vlhkým vytrením naniesť na ošetrovaný povrch.

Upozornenie: Vyskúšajte na nenápadnom mieste najprv odolnosť farieb a materiálu. Chúlostivé (napr. lakované) povrchy popr. zakryte.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F.
 • P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi.
 • Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku explozívnych zmesí.
 • H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
 • P403 + P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky