2-zložková polyesterová živica SCHÖNOX PGH pre uzatváranie prasklín podkladov a opravy poterov a betónu. Viacúčelová živice i pre silové uzatvorenie trhlín alebo otvorov. Zalievanie kovových spôn v betóne, opravy schodiskových stupňov z betónu, kameňa, umelého kameňa a pod. Vysoká odolnosťou voči chemikáliám, vode a mrazu s rýchlym tvrdnutím.

Schönox PGH je vhodná:

 • pre vyplňovanie trhlín v poteroch a falošných škár
 • cementové potery
 • betónové podlahy a steny
 • (liate) podlahy sa síranom vápenatým - anhydrit
 • magnezitové a xylolitové potery
 • múry, steny
 • kameň, keramika, terazzo, dlaždice
 • sadro-vláknité dosky bez povrchovej úpravy

Balenie obsahuje: 1kg živice, 20g tužidla a 20 spôn 80x6 mm.

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Farba béžová
Balenie 1kg plech. + 30g tuba + sponky
Spotreba približne 1,5 kg/dm3
Doba zaschnutia 7 až 15 minút, podľa dávkovanie tvrdidla
Teplota skladovania nie nižšia ako 0 °C
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania po 30 až 60 minútach, podľa dávkovania tvrdidla
Hustota 1,5 kg/l

Priložené súbory

Schonox_pgh_CZ.pdf (298 kB)
Technický list

schonoxpgh_cz_A.pdf (579 kB)
Bezpečnostný list - živice

schonoxpgh_cz_B.pdf (569 kB)
Bezpečnostný list - tužidlo

Epoxidová zalievacia živica Schönox PGH

Katalógové číslo:
485466-BL
Hmotnosť:
1.3 kg
Výrobca:
Schönox
Cena s DPH:
19,55 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Doporučený spôsob práce:

 • Pridajte Tvrdiaciu zložku (B) k živičnej zložke (A) a pomocou miešadla vytvorte homogénnu zmes.
 • Dobu spracovateľnosti možno ovplyvniť dávkovaním tvrdidla. Keď použijete všetko tvrdidlo (20 g), doba spracovateľnosti je asi 7 minút.
 • Zmes použite ihneď.
 • Nalejte Schönox PGH do škár - trhlín a nadbytočný materiál ihneď rozotrite špachtľou.
 • Schönox PGH je nastaviteľný pomocou kremičitého piesku (0,3 - 0,8 mm).
 • Pri lepení naneste Schönox PGH na lepené diely a ihneď ich k sebe priložte.
 • Na účinné tmelenie trhlín v poteru: rozšírte trhlinu, každý 20 cm vykonajte priečny rez a vložte do nej renovačnů sponu. Zatmeľte pomocou Schönox PGH a hojne popískujte pomocou kremičitého piesku (0,2 - 0,8 mm), kým je mokrý. Nezaťažujte trhlinu, kým nie je vytvrdená.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, Zložka A

 • Horľavé kvapaliny, Kategória 3, H226: Horľavá kvapalina a pary.
 • Podráždenie kože, Kategória 2, H315: Dráždi kožu.
 • Podráždenie očí, Kategória 2, H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Toxicita pre reprodukciu, Kategória 2, H361d: Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
 • Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia, Kategória 1, sluchové orgánmi. H372: Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
 • Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie, Kategória 3, H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45 / ES

 • H226 Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.
 • H372 pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsobuje poškodenie orgánov (sluchové orgány).
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny

 • P201 Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte kožu.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
 • Opatrenie: P370 + P378 V prípade požiaru: Na uhasenie použite piesok, suchú chemikáliu alebo penu odolnú alkoholu.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, Zložka B

 • Organické peroxidy, Typ E, H242: Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
 • Podráždenie očí, Kategória 2, H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Senzibilizácia kože, Kategória 1, H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Akútna vodná toxicita, Kategória 1, H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • Chronická vodná toxicita, Kategória 3, H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinky.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45 / ES

 • H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P220 Uchovávajte / skladujte mimo odevov - horľavých materiálov.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare - tvárový štít.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • Opatrenie: P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • Skladovanie: P410 Chráňte pred slnečným žiarením.
 • Odstránenie: P501 Odstráňte obsah - obal v súlade s miestnymi predpismi.

Diskusia


Tovar ešte nebol okomentovaný, buďte prvý.


Pridať reakciu

Vaše meno*
 
Váš e-mail*
   
Zasielať príspevky na tento e-mail
Text komentára*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka*:
image  
* povinné položky

*  


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky