Sekundové lepidlo na lepenie gumových nábehových hrán čistiacich zón. Spotreba je závislá od typu čistiace zóny, na ktorú sa nábehová hrana lepí a jej "nasiakavosti". Priemer je 50 gramov na 10 metrov hrany.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 50g

Priložené súbory

Cyberbond 2008.pdf (194 kB)
Technický list

BL_CB2008_MSDS_CZ_20150401.pdf (151 kB)
Bezpečnostný list

Lepidlo na nábehové hrany rohoží Cyberbond 2008

Výrobca:
H.B. Fuller
Cena s DPH:
od 21,50 €
Dostupnosť:
Skladom
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Lepidlo na nábehové hrany rohoží Cyberbond 2008 - 50g Cyberbond50-BL
50g
Skladom 2 ks 21,50 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č.1272/2008

 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu
 • Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

Bezpečnostné pokyny

 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P321 Odborné ošetrenie.
 • P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P304 + P340 Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúce dýchanie.
 • P312 Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum - lekára.
 • P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P402 + P404 Uchovávajte na suchom mieste. Skladujte v uzavretom obale.
 • P501 Obsah - obalu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky