Špeciálne bezfarebné tužidlo na báze polyisokyanátů, určené na skrátenie doby schnutia Osmo Olejového moridla. Tužidlo 6631 sa používa spoločne s Osmo Olejovým moridlom pre skrátenie doby schnutia celého systému.

Doba schnutia: Približne 4 - 5 hod. (Za normálnych klimatických podmienok: 23°C/50% relatívnej vzdušná vlhkosť). Pri nižších teplotách a/alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa predlžuje dobu schnutia. Počas schnutia zaistite dobré vetranie. Doba spracovateľnosti sa pri použití tužidla zníži na cca 60 minút. Nepripravuje si viac namiešaného materiálu, než s istotou spracujete počas 45 minút.
Výdatnosť: Výdatnosť výrobku Osmo Olejové moridlo sa prídavkom tužidla nijako nemení.

Parametre

Parameter Popis
Typ Riedidlá
Prevedenie Farebné
Pre Interiér
Balenie kg 0,06
Spotreba 1 balenie na celý liter moridla

Priložené súbory

Tuzidlo_pro_olejove_moridlo_6631.pdf (210 kB)
Technický list

Osmo 6631 tužidlo pre olejové moridlo 0,06l

Katalógové číslo:
15100528-BL
Hmotnosť:
0.15 kg
Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
14,30 €
Dostupnosť:
Skladom
MNOŽSTVO:
1 ks
ks

Odporúčame prikúpiť

 • Osmo 8000 riedidlo a čistič štetcov

  Čistič štetcov a riedidlo Osmo 8000 bez zápachu, bez benzínu, prvotriednej kvality. Na čistenie pracovného náradia...
  Cena s DPH: 14,20 €
  Dostupnosť: SkladomPopis tovaru

Príprava: Použitie Osmo Olejového moridla sa prídavkom tužidla nijako nemení. Podrobnejšie informácie nájdete v technickej dokumentácii výrobku Osmo Olejové moridlo. Kvalita výsledného náteru závisí okrem iného aj na vlastnostiach dreva, a preto sa odporúča vykonať skúšobný náter.

Spracovanie: Celé balenie Osmo Tužidlá pre Olejové moridlo zmiešajte s Osmo Olejovým moridlom (balenie 1 l) tak, aby sa obe zložky dôkladne premiešali. Ďalšie spracovanie je rovnaké ako u Osmo Olejového moridla.

Odporúčanie: Doba spracovania je pri použití tužidla znížená na cca 60 minút, prosím počítajte s tým a nemiešajte si viac materiálu, než spoľahlivo spracujete počas 45 minút. V prípade, že nepoužijete celé balenie Osmo Olejového moridla, pridajte k nemu Osmo Tužidlo pre Olejové moridlo v množstve 6% - do extra nádoby.

Čistenie náradia: Vyčistite Osmo Čističom štetcov (bez obsahu aromatických látok).


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. LIQ. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary
 • Acute Tox. 4 H332 Škodlivý pri vdýchnutí
 • Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • R20: Škodlivý pri vdýchnutí
 • xi; Dráždivý
 • R37: Dráždi dýchacie cesty
 • xi; senzibilizujúce
 • R43: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
 • R10: Horľavý

Bezpečnostné pokyny:

 • H226 Horľavá kvapalina a pary
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
 • Bezpečnostné pokyny P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
 • P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. - Zákaz fajčenia
 • P260 Nevdychujte hmlu / pary / aerosóly
 • P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch
 • P280 Noste ochranné rukavice
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky