Jednoduché spracovanie, vysoká nepriehľadnosť a dokončenie povrchu v len jeden deň, to sú hlavné prednosti ekologické Záhradné a fasádne farby na drevo pre vonkajšie použitie. Nepriehľadná povrchová úprava dreva na báze vody, poveternostným podmienkam a UV - žiareniu odolný krycí náter na ošetrenie akéhokoľvek dreva vo vonkajšom prostredí: drevených fasád, balkónov, drevených okeníc, plotov, záhradných domčekov, pergol, záhradného nábytku, parkovacích prístreškov a pod.

Osmo Záhradná a fasádna farba 7629 Mätovo zelená RAL 6029 je priedušná a odolná voči vode. Uschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný pre detské hračky podľa EN 71.3). Vhodná pre detské škôlky a detské ihriská. Farba neuvoľňuje do prostredia žiadne fyziologicky škodlivé zlúčeniny. Nízky obsah rozpúšťadiel a bez biocídnych účinných látok Základný náter Osmo 7000 doporučujeme pre biele alebo svetlé farebné tóny.

Parametre

Parameter Popis
Typ Farby
Biocidy Neobsahuje
Báza Vodná báza
Prevedenie Farebné
Pre Exteriér
Stupeň lesku Polomatný
Počet náterov Nový povrch 2, renovácie 1 náter
Spotreba 1l stačí pri 1 nátere na cca 16 m²
Hodnota pH 7,5 – 8,5
Doba zaschnutia 3 - 5 hodín
Náradie pre aplikáciu Plochý štetec, valček z mikrovlákna, nástrek
Odtieň Zelená
Obsah VOC g/l 130
RAL 6029

Priložené súbory

Zahradni a fasadni barva.pdf (304 kB)
Stiahnite si technické údaje

porovnani zahradni a selske barvy.pdf (181 kB)
Rozdiel medzi Sedliackou a Záhradnou farbou Osmo

BL-zahradni-fasadni-barva.pdf (223 kB)
Karta bezpečnostných údajov

OSMO 7629 záhradná a fasádna farba Mätovo zelená

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 35,60 €
Dostupnosť:
Skladom

Zašleme vám vzorku s dopravou zdarma

2,50 €
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 7629 záhradná & fasádna farba Mätovo zelená 0,75l 13100322-BL
0,75 litra
Skladom 3 ks 35,60 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

 

Výrobok spĺňa požiadavky na maximálne prípustné hodnoty obsahu prchavých organických látok pre farby a laky podľa vyhlášky MŽP č. 415/2012 Zb. v platnom znení. Maximálny obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC.

Príprava povrchu: Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (teplota pre náter minimálne +5 °C, max. 18% vlhkosť dreva). Ak sa vyžaduje ďalšia ochrana dreva proti zamodraniu, hnilobe alebo drevokaznému hmyzu, ošetrite drevo najprv prípravkom Osmo Impregnácia 4001 WR. Osmo Záhradná a fasádna farba je pripravená priamo k použitiu, prosím nerieďte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred zmontovaním. Staré zle priľnavé nátery je potrebné očistiť a obrúsiť.

Spracovanie - aplikácia: Prvý náter naneste v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo valčeka z mikrovlákna, poprípade naneste nástrekom. Ponechajte schnúť pri dobrom vetraní po dobu 3 - 4 hodiny. Potom zaschnutý povrch prebrúste a vykonajte druhý náter v tenkej vrstve. Pri renováciách postačí spravidla jeden náter.

Čistenie pracovného náradia: Pracovné náradie vyčistite pomocou vody a mydla.

Výdatnosť: 1l výrobku vystačí pri jednom nátere na cca 16 m2. Výdatnosť závisí do značnej miery na stave dreva. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na hladké ohobľované - brúsené drevené povrchy, u ostatných povrchov sa môže výdatnosť odlišovať.

Upozornenie: U niektorých druhov dreva, pokiaľ sú vystavené poveternostným vplyvom, môže dochádzať k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných pigmentových zložiek dreva. Tropická dreva a dreva s veľkým obsahom vymývatelných látok (dub, agát, smrekovec atď.) nechajte najprv dôkladne zvetrať. Tým bude zabezpečené, že náter optimálne priľne.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45 / ES

 • Nebezpečné komponenty na etikete: methylisothiazolinone 1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -on
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu hmly - par - aerosólov.
 • P280 Noste ochranné rukavice.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrenie.
 • P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • EUH210 Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.
 • EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilnú kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
 • Obsahuje biocídne výrobky: 1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -on, methylisothiazolinone

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky