Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pokiaľ však je predmetom tejto zmluvy zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:

floorwood.cz a.s.

Dražkovice 259, 533 33 Pardubice

alebo mailom obchod@floorwood.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.floorwood.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. IX ods. 12 obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu www.floorwood.sk

Kupujúci berie na vedomie, že tovar nadrozmerný alebo ťažký, ktorý ak nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou, spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru. Výška nákladov spojených s vrátením nadrozmerného alebo ťažkého tovaru sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti, rozmerov a vzdialenosti. Presnú cenu dopravy získate na adrese prepravnej spoločnosti Toptrans, alebo na stiahnutie tu.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 


 

Formulár na stiahnutie pre odstúpenie od zmluvy

 

 

Formulár na stiahnutie pre uplatnenie reklamácie

 

 
presmerovat_automaticky