Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Internetového obchodu www.floorwood.sk

Verzia 1/2018

Článok I

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovarov prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.floorwood.sk (ďalej len „e-shop“) alebo iným vhodným spôsobom.  VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku.

2. Predávajúcim je spoločnosť floorwood.cz a.s., zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové 20. listopadu 2009, odd. B, vl. č. 2895, so sídlom Dražkovice 259, Pardubice 533 33, IČO: 28781317, DIČ: CZ28781317, e-mail obchod@floorwood.sk (ďalej len "predávajúci").

3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

4. Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6. E-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho www.floorwood.sk.

7. Tovarom alebo službou sú všetky nacenené produkty zverejnené na e-shope.

8. Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu medzi zmluvnými stranami.

9. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32
P.O.Box 5
820 07 Bratislava
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/58272 172
fax č.: 02/58272 170

 

Článok II

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru. Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach. Záujemca o zhotovenie tovaru na zákazku môže svoje požiadavky a žiadosť o spracovanie cenovej ponuky zaslať predávajúcemu e-mailom na obchod@floorwood.sk .

2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke (e-shope) prevádzkovateľa, e-mailom na obchod@floorwood.sk.

3. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka zvolí spôsob dopravy a platby, zvolí nákup s registráciou alebo bez registrácie, vyplní základné údaje a kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“ odošle záväznú objednávku. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

4. Objednávka uskutočnená e-mailom má obsahovať nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Poštová adresa pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo alebo e-mail
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob platby
 • Spôsob dopravy

a v prípade podnikateľa aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

5. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

6. Objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, pričom kupujúci je svojim návrhom na uzatvorenie zmluvy viazaný po dobu 21 dní. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci e-mailom. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa ešte nepovažuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Uzatvorenie kúpnej zmluvy potvrdí predávajúci e-mailom. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto obchodných podmienok alebo zo zákonných dôvodov.  

 

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar v mieste určenia
 • zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci.

3. Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
 • spolu s tovarom zaslať kupujúcemu originál faktúry - daňový doklad.  

 

Článok IV

Cenové podmienky

1. Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach internetového obchodu sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane DPH, keďže predávajúci je jej platcom.

2. Cena tovaru zhotoveného na zákazku vyplýva buď z cien zverejnených na stránkach internetového obchodu alebo bude vypočítaná individuálne na základe žiadosti v závislosti od požiadaviek záujemcu.

3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle. Záväzná pre obe zmluvné strany je cena platná v okamihu odoslania objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov uvedené na e-shope s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovary kupujúcim už objednané.

4. Konečná cena je vrátane všetkých daní a poplatkov, vrátane poštovného a balného.

5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný originál faktúry - daňový doklad, ktorý slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

Článok V

Poštovné a balné

1. Náklady na poštovné a balné znáša kupujúci podľa aktuálneho cenníka zverejneného na stránkach internetového obchodu.

2. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov dodania:

 • Kuriér spoločnosti GLS - doručenie zásielky do 3 pracovných dní. Kupujúci, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade doručenia zásielky spoločnosťou InTime, môže byť celková cena zákazky zaokrúhlená na desiatky centov. Cena dopravy GLS - od 5,45 € vrátane DPH.
 • Kuriér spoločnosti Toptrans - doručenie zásielky do 3 pracovných dní. Vodič Vás bude kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle v objednávke ešte pred doručením zásielky. Kupujúci, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). Poplatok za dobierku k cene poštovného: 2,00 € vrátane DPH. Cena dopravy Toptrans podľa povahy tovaru a podľa hmotnosti od 16,36 € vrátane DPH.

3. Balné si predávajúci neúčtuje.

4. V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke.

Článok VI

Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.

2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • na dobierku – peniaze za tovar zaplatí kupujúci až pri prevzatí tovaru kuriérovi
 • bankovým prevodom - po obdŕžaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Po zaplatení na bankový účet predávajúceho bude objednaný tovar odoslaný kupujúcemu. Tovar, ktorý sa nenachádza skladom, bude objednaný až po zaplatení zálohovej faktúry. Tým sa predlžuje deklarovaný termín dodania o dobu do pripísania čiastky na účet.
 • Platobné karty - po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.

3. Spôsob platby si kupujúci zvolí sám cez formulár objednávky zverejnený na webovom sídle. 

Článok VII

Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote, ktorá je uvedená pri špecifikácii jednotlivého tovaru. Uvedená lehota začína plynúť odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. Tovar, ktorá sa nachádza skladom je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa uzatvorenia zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom alebo platobnou kartou odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

2. Tovar zhotovený na zákazku bude kupujúcemu dodaný v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami.

3. O expedovaní bude kupujúci upovedomený e-mailom.

4. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

6. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru alebo služby a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri zadaní elektronickej alebo telefonickej objednávky neposkytol všetky požadované údaje a/alebo chybne poskytol požadované údaje v objednávke.

7. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

8. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na obchod@floorwood.sk.

9. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom čase, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie.

Článok VIII

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. 

Článok IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č.102/2014 Z. z.

2. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku.

5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

6. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:

floorwood.cz a.s.

Dražkovice 259, 533 33 Pardubice

alebo mailom na obchod@floorwood.sk

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnej adrese:

floorwood.cz, a.s.
Dražkovice 259
Pardubice 533 33, Česká republika

9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

10. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

11. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

12. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že tovar nadrozmerný alebo ťažký, ktorý ak nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou, spotrebiteľ znáša náklady spojené s vrátením tovaru. Výška nákladov spojených s vrátením nadrozmerného alebo ťažkého tovaru sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti, rozmerov a vzdialenosti. Presnú cenu dopravy získate na adrese prepravnej spoločnosti Toptrans, alebo na stiahnutie tu.

13. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

14. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

15. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

16. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľom, sa riadi podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok X

Riešenie sporov

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail reklamace@floorwood.sk alebo poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname  vedenom Ministerstvom vnútra SR, medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.

8. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.

9. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.

10. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.

11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

12. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XI

Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

1. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.floorwood.sk.    

 

Článok XII

Platnosť zmluvy

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

2. Predávajúci je oprávnený poskytovať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na webových stránkach predávajúceho, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod predávajúceho zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.floorwood.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania voči kupujúcemu.

4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.floorwood.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.05.2018.
presmerovat_automaticky