Vysoko účinný ľahko alkalický špeciálny čistič pre odstraňovanie organických a anorganických nečistôt vo vonkajších priestoroch. Ideálne pre intenzívne čistenie WPC terasových dielcov a ďalších kompozitných materiálov na báze "drevo-plast" v exteriéri.

Oblasť použitia: WPC povrchy a ostatné vodeodolné povrchy v exteriéri, ako sú napríklad záhradný nábytok alebo ploty z plastov.

Príprava: Nečistoty odstráňte pevným metlou alebo kefou.

Spotreba: 1 liter pokrýva cca. 10-50 pre jednu aplikáciu (v závislosti na množstve nečistôt a škvŕn).

Spracovanie: Koncentrát zrieďte vodou v pomere 1:10 až 1:20. Naneste na znečistenú plochu. Nečistoty uvoľnite kefou s násadou a opláchnite čistou vodou. V každom prípade najprv na skrytom mieste overte reakciu daného materiálu a čističe.

Upozornenie: Nepoužívajte čistič neriedený! Na neznámych podkladoch môže spôsobiť zmenu farby alebo štruktúry povrchu. Aplikujte pokiaľ možno na celej ploche. Zabráňte zaschnutí roztoku. Nie je vhodné pre denné upratovanie.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1l cca. 10-50 m² pre jednu aplikáciu
Typ Na terasy
Použitie Exteriér
Veľkosť balenia 1
Riedenie Voda
Určenie Čistenie

Priložené súbory

Cistic kompozitnich teras Osmo 8021.pdf (226 kB)
Technický list

Osmo 8021 Clear.pdf (139 kB)
Product information Aj

Čistič WPC kompozitných terás Osmo 8021

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 26,90 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 8021 čistič WPC kompozitných terás 1l 13900078
1 liter
6 dní 0 ks 26,90 €
Osmo 8021 čistič WPC kompozitných terás 5l 13900079
5 litrov
6 dní 0 ks 116,50 €

Odporúčame prikúpiť

 • Osmo kefa na čistenie terás 150 mm

  Špeciálna kefa Osmo 150 mm pre čistenie drevených terás a nanášanie terasových olejov. Kefa je vyrobená zo 100%...
  Cena s DPH: 21,20 €
  Dostupnosť: SkladomPopis tovaru

 

 

 

 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • xi; Dráždivý
 • R36 / 38: Dráždi oči a pokožku.

Bezpečnostné pokyny

 • P101 P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
 • Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P501 Obsah - obalu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • Reakciou s kyselinami sa uvoľňuje teplo. Nebezpečenstvo striekajúcej vode!
 • Musia sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s chemikáliami.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky