Dekoratívna farba na opravu alebo zahladenie spojov líšt Marbet Gold, balenie 9 gramov.

Marbet farba na lišty a trámy Gold 9g

Katalógové číslo:
F-01G-BL
Hmotnosť:
0.2 kg
Výrobca:
Marbet
Cena s DPH:
5,50 €
Dostupnosť:
Skladom
MNOŽSTVO:
13 ks
ks

Popis tovaru


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

  • Aquatic Chronic 2 H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

  • N - Nebezpečný pre životné prostredie
  • R51 / 53 - Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

Bezpečnostné pokyny

  • S2 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • S60 - Tento materiál a jeho obal musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.
  • S61 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Opis prvej pomoci:

  • Zasiahnutí očí: vyplachovať prúdom tečúcej vody. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky (ak sa neprichytili na oku). Je nutné konzultovať s očným lekárom.
  • Kontakt s pokožkou: Kontaminované odevy ihneď vyzliecť. Kontaminovanú pokožku dôkladne umyte vlažnou tečúcou vodou
  • Nadýchanie: Za bežných podmienok používania je neškodný. Necíti Ak sa postihnutý dobre, odveďte alebo presuňte ho z kontaminovaného prostredia na čerstvý vzduch. Zaistite mu pokoj a tepelné pohodlie.
  • Požitie: Čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky