Špeciálne disperzné lepidlo Chemos Fix pre snímateľné upevňovanie kobercov, kobercových štvorcov a PVC bez porušenia podkladu. Lepidlo s funkciou obojstrannej lepiacej pásky na snímateľné upevňovanie (fixáciu) textilných, PVC a CV podlahových krytín v pásoch aj štvorcoch. Zabraňuje kĺzaniu, pohybu a vytváraniu vĺn na podlahovej krytine. Vhodné pre fixáciu podlahových krytín z PVC, CV a kobercov s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia na savé a nesavé podklady, ktoré nemajú byť poškodené. Po odstránení podlahovej krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so saponátom. 

Prednosti lepidlá
 • snímateľnosť podlahoviny bez porušenia podkladu
 • lepidlo je odstrániteľné pri renovácii umytím
 • zabraňuje tvorbe bublín  a vĺn na podlahe
 • neobsahuje rozpúšťadlá
 • vhodné pod kolieskové stoličky
 • vhodné na podlahové kúrenie

Parametre

Parameter Popis
Typ Lepidlá
Lepiť PVC Koberce
Farba Biela
Balenie 5 | 10 kg
Merná hmotnosť cca. 1,10 kg/l
Spotreba 50 - 200 g/m² valeček A2
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Plné zaťaženie 3 dni
Doba odvetrania savé cca 10 min., nesavé cca. 30 min
Otvorená doba savé 2 hodiny, nesavé 4 hodiny

Priložené súbory

Fixacni lepidlo na koberce a PVC Profilep Fix.pdf (141 kB)
Technický list

Chemos Fix fixačné lepidlo na PVC a koberce

Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
od 54,20 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Chemos Fix fixačné lepidlo na PVC a koberce 5kg 2546702401-BL
5 kg
6 dní 0 ks 54,20 €
Chemos Fix fixačné lepidlo na PVC a koberce 10kg 2546702402-BL
10 kg
6 dní 0 ks 101,40 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklady musia byť rovné, suché (zmerajte vlhkosť), zbavené nečistôt ako sú: prach, olej, vosk, sádra, farba a pod. Povrch podkladu musí byť pevný (skúška vrypom), špáry a trhliny treba vyspraviť. Dilatačné špáry neuzatvárajte! Nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. Okrajové pásy izolácie pri stenách odrežte až po vystierkovaní. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbke min. 2 mm. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15 °C.

Pracovný postup: Zameraná a odrezaná podlahová krytina by mala byť vopred aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Potom ju uložte na miesto pokládky a preložte na polovicu. Na uvoľnenú plochu naneste celoplošne lepidlo. Na podlahoviny s hladkým rubom alebo na nesavé podklady použite penový valček s jemnými pórmi a na savé podklady alebo rub s hrubšou štruktúrou použite penový valček s väčšími pórmi. Použitie rozdielnych štruktúr valčekov zabezpečí optimálnu spotrebu lepidla. Na lepenie kobercov s hrubou štruktúrou rubu na savý podklad použite stierku s jemným ozubením.

Doba odvetrania je závislá od klimatických podmienok, savosti podkladu a paropriepustnosti podlahoviny. Pri lepení na savé podklady necháme lepidlo odvetrať cca 10 minút , pri lepení na nesavý podklad kladieme podlahoviny na takmer suché lepidlo ( pri ľahkom dotyku nezostáva na prste) - doba odvetrania cca 30 minút. 

Pri lepení paronepriepustných podlahovín na nesavý podklad je doba odvetrania 30 až 60 minút. Otvorená doba t.j. čas pre kladenie podlahoviny nan odvetrané lepidlo je 2 hodiny na savých podkladoch a 4 hodiny na nesavých podkladoch. Po uložení podlahoviny dobre pritlačíme smerom od stredu ku kraju. Potom lepíme druhú polovicu. Pokiaľ môžete, nespracovávajte pri teplote pod 15°C a relatívnej vlhkosti and 75 %. Optimálne podmienky pre lepenie sú 18-25 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota vzduchu predlžujú a naopak vyššie teploty a nízka vlhkosť vzduchu zkracujú dobu odvetrania, čas lepenia a tuhnutia.


Klasifikácia podľa 1272/2008 / ES:

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, kat. 2
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná koža, kat. 1
 • Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronický), kat. 3
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné upozornenia (H-vety):

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné pokyny:

Nebezpečné účinky pre zdravie človeka: Dráždi pokožku. Obsahuje senzibilizujúce zložky - fenol, styrenovaný, a kolofóniu. Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte s pokožkou môže dôjsť k miernemu podráždeniu až alergickej reakcii pokožky. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. Pri požití väčších množstiev môže dráždiť tráviaci trakt a vyvolať bolesti brucha, vracanie alebo hnačka.

Nebezpečné účinky pre životné prostredie: Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie - škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Nevytuhnuté lepidlo obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie a nemalo by sa preto dostať mimo určené použitie voľne do životného prostredia. Po vytvrdnutí zmes nie je nebezpečná.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky