Transparentné lepidlo na báze polyuretánu DecoFix Extra FX200 na lepenie čelných spojov polyuretánových líšt. Lepidlo je veľmi tvrdé po zaschnutí, reaguje na vlhkosť, jemne napeňuje. Pretierateľné po 24 hodinách. Novo ho nahrádza lepidlo DecoFix Ultra FX400.

Použitie: Naneste dostatočné množstvo lepidla DecoFix Extra na každý spoj. Dostatočne silne zatlačte lišty proti sebe a odstráňte prebytočné lepidlo pred vytvrdnutím (max. 1 hodinu a opakujte po 2-3 hodinách). Vyčistite acetónom alebo syntetickým riedidlom. Lepidlo zasychá neskôr: 1. ak je veľmi nízka vlhkosť 2. ak je špára veľmi široká.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 310 ml = 80 metrov lišty
Typ Lepidlá
Veľkosť balenia Kartuša 310 ml
Konzistencia Pasta

Priložené súbory

Lepidla_Orac.pdf (2,40 MB)
Použitie lepidiel Orac

Decofix_Extra.pdf (607 kB)
Technický list

Orac DecoFix Extra FX200 lepidlo pre spoje líšt 310 ml

Katalógové číslo:
FX200-BL
Hmotnosť:
0.55 kg
Výrobca:
ORAC
Cena s DPH:
23,00 €
Dostupnosť:
Skladom
MNOŽSTVO:
9 ks
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Carc. kategória 2 H351: Podozrenie na spôsobenie rakoviny.
 • Akútna tox. kategória 4 H332: Škodlivý pri vdýchnutí.
 • STOT RE kategória 2 H373: Pri vdýchnutí môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.
 • Očné podr. kategória 2 H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • STOT SE kategória 3 H335: Môže vyvolať podráždenie dýchacích
 • ciest. Skin Irrit. kategória 2 H315: Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • Resp. Sens. kategória 1 H334: Pri vdýchnutí môže spôsobiť alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • Kožné podr. kategória 1 H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

Obsahuje: 4,4'-metyléndifenyl; o- (p-isokyanatobenzy), fenylizokyanát; aromatického polyisokyanátového prepolyméry.

 • H351 Podozrenie na spôsobenie rakoviny.
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H373 Pri vdýchnutí môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhodobej alebo opakovanej expozícii.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H315 Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • H334 Môže spôsobiť alergiu alebo príznaky astmy, alebo ťažkosti s dýchaním pri vdýchnutí.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné pokyny

 • P101 Ak je potreba lekárskeho poradenstva, pripravte ho na nádobu alebo na etiketu.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranu očí / ochranu tváre.
 • P304 + P340 PO VLHKOSTI: Choďte na čerstvý vzduch a dbajte na to, aby ste z hlboka dýchali.
 • P302 + P352 AK S POKOŽKOU: Umyť veľkým množstvom vody a mydla.
 • P333 + P313 Ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
 • P305 + P351 + P338 POKYNY PRE OCHRANU: Opláchnite opatrne vodou niekoľko minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak ich používate. Pokračujte v opláchnutie.
 • P312 Ak sa necítite dobre, zavolajte lekára.
 • P501 Likvidujte obsah / nádobu podľa miestnych / regionálnych / vnútroštátnej / medzinárodnej regulácie.

Doplnkové informácie:

 • Osoby, ktoré sú už senzibilizované na diizokyanáty, môžu pri použití tohto prípravku vyvolať alergické reakcie.
 • Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa nemali dotýkať tohto výrobku vrátane kožného kontaktu.
 • Tento výrobok by nemal byť používaný v podmienkach zlého vetrania, pokiaľ nie je použitá ochranná maska ​​s príslušným plynovým filtrom (tj. Typ A1 podľa normy EN14387).

Podobný tovar

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky