Prípravok na odstraňovanie vodou rozpustných škvŕn, obzvlášť šetrný k farbám a vláknu pre koberce z prírodných vlákien, orientálne koberce (napr. z vlny, hodvábu, kokosu, juty, sisalu). Obsahuje špeciálnu Anti-Soiling komponenty, ktoré zabraňujú zvýšenému opätovnému zašpineniu koberca. Neobsahuje rozpúšťadlá, bielidlá ani optické rozjasňovače. Má ľahko kyslú pH-hodnotu, preto nespôsobuje zmeny farieb ani odmastenie čistených materiálov.

Tekutiny najprv savou handrou odtupovat, voľne ležiace nečistoty vysať. CC-Alibaba nastriekať na mäkký savý handričku, ktorá nepúšťa vlákna (napr. Na vhodný handrička z mikrovlákna), a škvrnu týmto handričkou smerom od vonkajšieho okraja dovnútra tupovaním rozpustiť. Vyvarovať sa silného dreňou a koberec nepromáčet. Rozpustené nečistoty suchú častí handričky tupovaním odsať. U odolných škvŕn postup popr. opakovať. Na záver miesto prečistiť čistou vodou a následne vysušiť. V prípade potreby priložiť suchú handričku na čistené miesto, mierne zaťažiť a nechať pôsobiť tak dlho, až bude vlhkosť úplne vysatá z materiálu.

U škvŕn, ktoré zostarnutím migrovali do vlákna alebo vyvolali farebnej reakcie vo vlákne, môže byť účinnosť lieku obmedzená.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 200 ml
pH hodnota cca. 5,5
Čistenie Koberce

Priložené súbory

TL-CC-Alibaba.pdf (79 kB)
Technický list

Tabulka odstranovani.pdf (190 kB)
Odstraňovanie škvŕn

sd_cz_dr_schutz_alibaba_170816.pdf (111 kB)
Bezpečnostný list CZ

sd_sk_dr_schutz_alibaba_170816.pdf (108 kB)
Bezpečnostný list SK

Dr. Schutz Alibaba odstraňovač škvŕn z vlnených kobercov 200 ml

Katalógové číslo:
1330020007-BL
Výrobca:
Dr. Schutz
Cena s DPH:
15,70 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

  • GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P280 Noste ochranné okuliare / ochranu tváre.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P501 Zneškodnenie obsahu - obalu v súlade s miestnymi - oblastnými - národnými - medzinárodnými nariadeniami.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky