Vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný koncentrovaný prípravok, špeciálne vyvinutý pre bezproblémové odstránenie zeleného povlaku (a podobného prírodného znečistenia) z natieraného aj neošetreného dreva vrátane ryhovaných, drážkovaných a rebrovaných povrchov. Osmo Gard Clean je ideálny pre drevený alebo plastový záhradný nábytok. Je tiež použiteľný pre kamenné fasády alebo náhrobné kamene, plastové materiály (pozor na stálofarebnosť), betón, vymývaný betón, eternit a pod.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1l = 30 - 100 m2 jeden náter
Náradie pre aplikáciu Kefa, štetec
Typ Na terasy
Použitie Exteriér
Hodnota pH 7
Riedenie Maximálne 10 dielov vody
Určenie Čistenie

Priložené súbory

gard clean 6606.pdf (346 kB)
Technický list

Osmo 6606 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku dreva

Hmotnosť:
1 kg
Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 26,10 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 6606 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku dreva 1l 13300021
1 liter
6 dní 0 ks 26,10 €
Osmo 6606 Gard Clean odstraňovač zeleného povlaku dreva 5l
13300027
5 litrov
6 dní 0 ks 117,10 €

Odporúčame prikúpiť

 • Originálny plochý štetec Osmo 50 mm

  Štetec plochý Osmo 50 mm, pre olejované i vodou riediteľné nátery, úplne nová technológia syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 8,70 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Osmo kefa na čistenie terás 150 mm

  Špeciálna kefa Osmo 150 mm pre čistenie drevených terás a nanášanie terasových olejov. Kefa je vyrobená zo 100%...
  Cena s DPH: 22,10 €
  Dostupnosť: SkladomPopis tovaru

Príprava: Odstráňte voľné nečistoty pevným metlou alebo zmetákom, hrubé nečistoty odstráňte kefou.

Spracovanie: Podľa stupňa napadnutia buď neriedený, alebo v zriedení pridaním maximálne 10 dielov vody - nanášajte rovnomerne štetcom, kefou, pomocou kropiace kanvy alebo záhradného postrekovače na suché drevené povrchy. Nesplachujte vodou. Zelený povlak spravidla do 24 hodín zmizne (zostanu ak na povrchu ešte nejaké zvyšky, opakovať celý proces znova). Vprípade, že budete následne ošetrenú plochu natierať, pred aplikáciou náteru opláchnite plochu vodou.

Čistenie náradia: Vodou s mydlom.

Výdatnosť: 1l vystačí pri jednom nátere (podľa stupňa napadnutia alebo zašpinenia) na 30-100 m2.

Upozornenie: Zabráňte priamemu styku s okrasnými alebo úžitkovými rastlinami.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Corr. 1BH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • Eye Dam. 1H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
 • P260 Nevdychujte aerosóly.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 Noste ochranné rukavice - ochranné okuliare.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501Odstraňte obsah-obal v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky