Vytvrdzovací uretanový olej JunckersTerrasse Olie UV Natur s prídavkom prírodných voskov a vysokým podielom sušiny určený na záhradné terasy a obloženie domov z exotických a poveternostným vplyvom odolných drevín. Obsahuje zložky chrániace ošetrené drevo pred napadnutím plesňami a machmi a tiež aktívny UV filter zamedzujúci poškodeniu dreva slnečným žiarením. Tento veľmi ľahko použiteľný olej dodáva drevu teplý a hlboký nádych, zvýrazňuje jeho prirodzenú kresbu a hebkosť. Hodí sa na mäkké aj tvrdé dreviny. Odoláva bežným čistiacim prostriedkom v domácnosti, ľahko sa čistí a renovuje. Medzi jeho prednosti patrí výborná zlievateľnosť a schopnosť absorbovať do všetkých vrstiev ošetrovaného dreva (nezostáva len na povrchu).

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 8-10 m² pri 1 nátere
Počet náterov Neošetrené drevo 2, renovácia 1
Náradie pre aplikáciu Štetec, valček, kefa
Balením natrite pri 1 nátere plochu m² 27
Typ Oleje na terasy
Báza Olejová
Prevedenie Bezfarebné
UV odolnosť 1
Použitie Exteriér
Plochy Vodorovné
Veľkosť balenia 3 l
Doba zaschnutia 12 hod
Hustota kg/l 0,84
Obsah VOC g/l 700
Obsah sušiny % 31
Spojivo Ľanový olej

Priložené súbory

TL CZ Wood Oil Classic.pdf (122 kB)
Stiahnite si technické údaje

bl_woodguard_classic_oil_cz.pdf (117 kB)
Karta bezpečnostných údajov

JUNCKERS Terrasse Olie UV Natur olej na terasy

Produkt už nie je v ponuke

Venujte prosím pozornosť alternatívnym
produktom nižšie na tejto stránke,
ak sú uvedené


Popis tovaru

Obsah vosku vytvára povrch s otvorenými pórmi a chráni pred prípadným poškodením vodou. Junckers Terrasse Olie nevytvára nepríjemný zápach a jeho použitie je tak oveľa príjemnejšie. Ošetrený povrch získava výrazné protišmykové vlastnosti, čo je dôležité najmä vo verejných priestoroch, ale aj na záhradných terasách v blízkosti bazénov a iných vodných rezervoárov. Aplikuje sa na umyté povrchy, a to v jednej až dvoch vrstvách.

Príprava povrchu:
Pred použitím výrobku Junckers Decking Oil musí byť povrch dokonale čistý a suchý. povrch nového nábytku musí byť ošetrený pred používaním. Staršie povrch je nutné pred aplikáciou oleja umyť prípravkom Junckers Decking Cleaner.

Aplikácie:
Prípravok nepoužívajte na priamom slnku, mohlo by dôjsť k zahriatiu ošetrovaného povrchu a spôsobiť tak nerovnomerné schnutie oleja. Naneste dostatočné množstvo oleja. Ponechajte olej pôsobiť maximálne 20 minút, na suché miesta olej pridávajte, z mokrých miest olej rozotierajte. Nenechajte olej zaschnúť! Môže vytvoriť škvrny na povrchu. Po cca 20 minútach pôsobenia oleja odstráňte všetky prebytky bavlnenou handrou a dokonale vyleštite. Pri nanášaní druhej vrstvy postup opakujte po zaschnutí.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Materiály ako sú handry na čistenie, papierové utierky a ochranné odevy, kontaminované výrobkom môžu sa môžu po niekoľkých hodinách spontánne vznietiť. Pre zamedzenie rizika požiaru musí byť všetok kontaminovaný materiál skladovaný v kovových nádobách s tesným samozatváracím vekom.

 


 

 

 

 

 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

  • Hydrocarbons, C10-C13, n-alkánov, izoalkánov, cyclics, < 2% aromatics;

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

  • H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.

Bezpečnostné pokyny

  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P301+330+331+310 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - lekára.
  • P302/352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
  • P333+313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
  • P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.
  • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208 Obsahuje 3-jód-2-propynyl-butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky