2-zložková silikátová živica ARDEX P 10 SR so širokým spektrom použitia pre uzatváranie prasklín podkladov a opravy poterov a betónu v interiéri. Bez zápachu s veľmi nízkymi emisiami. Viacúčelová živice i pre silové uzatvorenie trhlín alebo otvorov, zalievanie kovových spôn v betóne, opravy schodiskových stupňov z betónu, kameňa, umelého kameňa a pod.

 • Nízka viskozita s dobrým prenikaním do podkladov
 • Na lepenie kovových profilov, líšt a koľajničiek
 • Rýchlo vytvrdzuje, rýchlo zaťažiteľná
 • Pevné uzavretie prasklín, dilatačných škár a výtlkov.
 • Opravné lepidlo pre odstránenie dutín v parketách.
 • Vhodné pre vykurované aj nevykurované potery.

Oblasť použitia: Interiér. Na savých a nesavých podkladoch.

Obsah balenia: sada 2 plastových fliaš - zložka A: 300 ml a zložka B: 300 ml s oceľovými sponami 20 ks a ochrannými rukavicami.

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Farba komponent A: hnedá, komponent B: číra
Balenie komponent A: 300ml (0,339 kg), komponent B: 300ml (0,444 kg)
Spotreba približne 1,5 kg/dm²
Doba zaschnutia 30-40 min
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 10 minút spracovávajte pri teplote cez +15°C
Hustota komponent A: 1,13 g/cm², komponent B: 1,48 g/cm²
Nasiakavosť podkladu Savé i nesavé

Priložené súbory

TL-ARDEX-P-10-SR.pdf (181 kB)
Technický list

BL_ardex_p_10_sr_cz.pdf (245 kB)
Bezpečnostní list

Ardex P 10 SR opravná epoxidová živica

Katalógové číslo:
4970-BL
Hmotnosť:
0.78 kg
Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
30,30 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Druh výrobku: Ardex P 10 SR polymérom modifikovaná silikátová živice je dodávaná v kombinovanej dóze, ktorá sa skladá z komponentu A (živica) a komponentu B (tvrdidlo).

Spracovanie: Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a zbavený separačných častíc. Praskliny alebo škáry rozšírte a každých 20 cm priečne narežte. Hĺbka rezu by mala byť cca. do polovice hrúbky poteru. Dajte pozor na prípadné rozvody vody alebo elektrické vedenie napr. u vykurovaných poterov. Následne vysajte prach. Sponky vložte do priečnych rezov. Pracovné či dilatačné škáry alebo trhliny musí byť po vyzretí poteru dobre uzavreté. Dilatačné škáry a eventuálne trhliny v poteru s podlahovým vykurovaním musí byť po zahriatí dlhodobo a dobre uzavreté.

Pridajte komponentov B do plastovej nádoby zložky A a potom intenzívne pretrepávajte po dobu asi 15 sekúnd, kým nevznikne jednotná homogénna, hmota bez peny. Miešanie objemových dielov je možné v zámesové pomere 1: 1. Hrdlo fľaše je potom rozrezané tak, aby zodpovedalo šírke trhliny. Praskliny a defekty následne odborne zalejeme. Prebytočný materiál odstráňte ihneď pomocou stierky a ešte za čerstva zasypte s presahom kremičitým pieskom 0,3-0,8 mm. Na lepenie líšt a profilov môže byť požadovaná pastózna konzistencie liatej živice. Za týmto účelom sa materiál krátko zmieša v miešacej nádobe. Viskozita sa zvyšuje po niekoľkých minútach, takže vzniká optimálna konzistencia pre lepiace práce. Čerstvé znečistenie odstráňte pomocou vhodného čistiaceho prostriedku. Vytvrdený materiál je možné odstrániť iba mechanicky. Stavebné diely a obklady musia byť zbavené separačných častíc. Rýchlu opravnú živicu Ardex P 10 SR spracovávajte pri teplote cez +15 °C (podlaha a vzduch). Dodržujte minimálnu teplotu skladovania +10 °C.


ZLOŽKA A: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 • Akútna toxicita (inhalačná: para) Kategória 4 H332
 • Žieravosť - podráždenie kože, kategória 2 H315
 • Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2 H319
 • Senzibilizácia dýchacích ciest, kategória nebezpečnosti 1 H334
 • Senzibilizácia kože, kategória nebezpečnosti 1 H317
 • Karcinogénne, kategória 2 H351
 • Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3, podráždenie dýchacích ciest H335
 • Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia, kategória 2

Výstražné upozornenia (CLP):

 • H315 - Dráždi kožu
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
 • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí
 • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
 • H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu (pri vdychovaní)
 • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (pri vdychovaní)

Bezpečnostné upozornenia (CLP):

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
 • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice
 • P342 + P311 - Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte lekára
 • P260 - Nevdychujte aerosóly, pary, hmlu

EUH-vety: EUH204 - Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu


ZLOŽKA B: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272 / 2008 (CLP)

 • Žieravosť - podráždenie kože, kategória 2 H315
 • Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1 H318
 • Nebezpečné obsiahnuté látky: sodium silicate

Výstražné upozornenia (CLP):

 • H315 - Dráždi kožu
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí
 • Bezpečnostné upozornenia (CLP): P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu hmlu, pary, aerosóly
 • P280 - Používajte ochranné okuliare, ochranné rukavice
 • P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou - osprchujte
 • P332 + P313 - Pri podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie
 • P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
 • P337 + P313 - Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť

EUH-vety: EUH204 - Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky