Je potrebné spojiť dva pásy PVC podlahy. Poslúži nám k tomu tak zvaný svár za studena alebo studený spoj. PVC podlaha sa zvára po dvojitom reze, tzn. že pvc podlahu najprv preložíte, presne prerežete a následne zvárate. Tuba má integrovaný kovový hrot, ktorý umožnuje penetráciu zváracieho prostriedku (tekutiny) hlboko do spoja, čím sa spoj optimálne zvarí. Pre škáry od 0,3 - 4 mm a opravné práce zvoľte TYP C.

Výhody zváraného spoja:

 • trvale vodotesný
 • zabraňuje sťahovaniu alebo vydúvaniu
 • spoj je opticky takmer neviditeľný

Parametre

Parameter Popis
Typ Zváranie PVC
Lepiť PVC
Spotreba 50 ml pre cca 20 m spoja, 150 ml na cca 60 m spoja

Zváranie PVC za studena Tuba A

Cena s DPH:
od 14,70 €
Dostupnosť:
Skladom
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Zváranie PVC za studena Tuba A 50 ml 262650000-BL
Tuba A 50 ml
6 dní 0 ks 14,70 €
Zváranie PVC za studena Tuba A 150 ml 262672000-BL
Tuba A 150 ml
Skladom 1 ks 33,10 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. LIQ. 2 H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • Carc. 2 H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • Acute Tox. 4 H302 Škodlivý po požití.
 • Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • STOT SE 3 H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné pokyny

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev.
 • P233 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.
 • P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate všetky bezpečnostné pokyny a nepochopíte.
 • P312 Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum - lekára.
 • EUH019 Môže vytvárať výbušné peroxidy.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky