CC-Suchá pena na čistenie textilných podlahovín a kobercov citlivých na vlhkosť napr. Vlna, sisal, kokos, juta s vynikajúcim čistiacim účinkom pre šetrné a voči farbám a vláknu ohľaduplné šampónovanie textilných podlahovín z prírodných vlákien, čalúnenie a poťahov stien. Obsahuje vysoko kvalitné aktívne čistiace substancie a špeciálnu Anti-Soiling komponenty, ktoré zabraňujú zvýšenému opätovnému znečisteniu ošetrenej plochy. Neobsahuje bielidlá ani optické rozjasňovače, nespôsobí žiadne zmeny farieb.

Oblasti použitia: Obzvlášť vhodné pre čistenie prírodných a orientálnych kobercov citlivých na vlhkosť (napr. Z vlny, hodvábu, kokosu, juty, sisalu, lyka). Práve tak doporučená k dôkladnému čisteniu čalúnenia, textilných poťahov stien a pelmetov. Dbajte na odporúčania v špeciálnom návode pre konkrétnu podlahovinu.

Parametre

Parameter Popis
Balenie 400 ml
Spotreba 25-40 ml/m²
pH hodnota cca. 7,5 (účinná látka v aerosólu)
Čistenie Koberce

Priložené súbory

CC-Sucha-pena.pdf (112 kB)
Technický list

sd_cz_dr_schutz_sucha_pena_170904.pdf (201 kB)
Bezpečnostný list CZ

sd_sk_dr_schutz_sucha_pena_170904.pdf (198 kB)
Bezpečnostný list SK

Dr. Schutz Suchá pena čistič vlnených kobercov 400 ml

Katalógové číslo:
1012407-BL
Hmotnosť:
0.3 kg
Výrobca:
Dr. Schutz
Cena s DPH:
13,30 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Použitie: Koberce najprv dôkladne povysávajte. Nádobu pretrepte a držte hore dnom. Penu nastriekajte asi zo vzdialenosti 60 cm, vytvorte rovnomerný penový koberec a vhodným šamponovacím kefou (z prírodných vlákien) vmasírujte do materiálu. Pre čalúnenie a jemne tkanej látky použite vlhkú špongiu. Pri čistení dbať na rovnomerné pôsobenie CC-Suché peny, popr. pracovať po častiach. Materiál nepromáčet. Po úplnom zaschnutí (cca 2 - 4 hodiny) čistenú plochu povysávajte.

Upozornenie: Pred použitím vyskúšať odolnosť farieb a materiálu na nenápadnom mieste. Zamedziť kontaktu s chúlostivými povrchy, napr. s drevom.

Spotreba: 25 - 40 ml/m2, podľa stupňa znečistenia a štruktúry povrchu

Obsah látok: menej ako 5% aniónové povrchovo aktívne látky, fosfáty. Obsahuje Benzisothiazolinone, METHYLISOTHIAZOLINONE, ošetrovacie komponenty, hnací.


 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • GHS02 plameň Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
 • GHS07 Eye Irrit. 2 H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
 • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.
 • P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/
  medzinárodnými nariadeniami.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky