Ideálne ako extra ochrana pre mäkké druhy dreva pre exteriér. Čistá impregnácia dreva, ktorá slúži ako preventívna ochrana proti modrým škvrnám, hnilobe a napadnutiu hmyzom. Nie je povrchová úprava dreva a je len základným náterom. Obmedzuje napúčanie a zosychanie dreva. Osmo Impregnácia dreva WR je výsledkom najnovších poznatkov v oblasti účinných látok pôsobiacich proti modraniu dreva (EN 152), hnilobe (EN 113) a proti drevokaznému hmyzu (EN46). Pri aplikácii sprevádza slabý zápach, ktorý ale po zaschnutí úplne zmizne, suchý výrobok je bez zápachu.

Oblasti použitia: Impregnácia dreva WR je určená pre ochranu staticky nenamáhaných tvarovo stálych, obmedzene tvarovo stálych i tvarovo nestálych drevených konštrukčných prvkov v exteriéri, ktoré nie sú v priamom kontakte so zemou (okná, rolety, dvere, pergoly, vonkajšie drevené obklady, záhradný nábytok atď.) proti drevokaznému hmyzu, hnilobe a modraniu dreva podľa DIN 6880, časť 3. Silne odpudzuje vodu, znižuje napúčanie a zosychanie dreva. Pre nutný konečný náter sa hodia všetky Osmo nátery.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 5 - 6
Náradie pre aplikáciu Štetec, valček
Biocidy Obsahuje
Prevedenie Bezfarebné
UV odolnosť 0
Použitie Exteriér
Doba zaschnutia 12 hodin
Hustota g/cm³ 0,8 – 0,9
Riedenie Neriediť

Priložené súbory

Osmo WR 4001.pdf (321 kB)
Technický list CZ

Osmo 4001 WR impregnácia dreva

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 22,70 €
Dostupnosť:
Skladom
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 4001 WR impregnácia dreva 0,75l 13800001
0,75 litra
Skladom 1 ks 22,70 €
Osmo 4001 WR impregnácia dreva 2,5l 13800002
2,5 litra
6 dní 0 ks 68,80 €
Osmo 4001 WR impregnácia dreva 25l
13800003
25 litrov
6 dní 0 ks 613,50 €

Odporúčame prikúpiť

 • Osmo 8000 riedidlo a čistič štetcov

  Čistič štetcov a riedidlo Osmo 8000 bez zápachu, bez benzínu, prvotriednej kvality. Na čistenie pracovného náradia...
  Cena s DPH: 14,20 €
  Dostupnosť: Skladom
 • Originálny plochý štetec Osmo 50 mm

  Štetec plochý Osmo 50 mm, pre olejované i vodou riediteľné nátery, úplne nová technológia syntetického vlákna,...
  Cena s DPH: 8,70 €
  Dostupnosť: SkladomPopis tovaru

Príprava: Povrch dreva musí byť suchý a čistý, nesmie byť pokrytý námrazou (maximálna vlhkosť dreva 20 %). Osmo Impregnácia dreva WR je priamo pripravená na použitie, prosím nerieďte. Pred použitím dôkladne premiešajte. Staré nátery farbami a lakmi musia byť pred aplikáciou lieku odstránené.

Aplikácia: Prípravok sa aplikuje natieraním, spustením, polievaním v špeciálnych zariadeniach; aplikácia striekaním je možná len v uzavretých lakovacích boxoch. Pracovná teplota: 10 - 30 °C (drevo i prípravok). Intenzívny náter dôkladne naneste, pokiaľ možno zo všetkých strán - na čisté, suché drevo bez námrazy.

Výdatnosť: 160 ml/m².

Doba schnutia: Približne 12 hod. (Za normálnych klimatických podmienok: 23 °C/50 % relatívnej vzdušná vlhkosť). Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa predlžuje dobu schnutia.

Spotreba: 1 liter postačí pre približne 5 - 6 m² náteru v jednej vrstve. Spotreba závisí významne na charaktere natieraného dreveného povrchu - uvedené informácie sa vzťahujú k hladkému hoblovanému alebo rezanému drevu, u ostatných povrchov môže byť výdatnosť nižšia.

Účinné látky:

 • 0,5% 3-jód-2-propinylbutylkarbamát IPBC (5 g/kg)
 • 0,2% tebukonazol (2 g/kg)
 • 0,06% Permethrin (0,6 g/kg)

 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Asp. Tox. 1 H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Označovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Alifatické uhľovodíky, C10-C13
 • 3-Jodprop-2-yn-1-yl-butylkarbamát

Bezpečnostné pokyny

 • H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte Toxikologické informačné stredisko - lekára.
 • P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P391 uniknutý produkt.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501 Obsah / obalu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • Musia sa dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu s chemikáliami.
 • Pri brúsení je nutné používať ochranné masky proti prachu.
 • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
 • Obsahuje 3-Jodprop-2-yn-1-yl-butylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky