Rýchloschnúci a rýchlotvrdnúca veľmi jemná renovačné hmota Chemos OT 303 na podlahy a steny pre hrúbky od nuly do vrstvy poteru. Tento cementový tmel môžete použiť pre vyrovnanie betónových podláh, alebo k zatmelenie škár na dlažbe pred nivelováním. Je naozaj jemný, preto zvládne zarovnanie tých najmenších nerovností. Rýchlo tuhne a konzistenciu si pripravte podľa potreby. Nanáša sa špachtľou. Samonivelačné hmoty spolu s renovačnými hmotami Chemos vytvorí vhodnú kombináciu pre všetky podlahové a obkladačské práce. Do 24 hodín vybrúsiteľná do nuly, veľmi rýchlo sa zbavuje vlhkosti, bez pnutia, suchá už za 2 hodiny (v závislosti od podmienok), vysokej pevnosti a rýchly nárast pevností.

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Farba Sivá
Balenie 5 | 25 kg
Spotreba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania 10 - 20 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 7 MPa
doba pochôdznosti po 25 minutách
Doba, po ktorej je možné lepiť po cca 2 hodinách
Množstvo zámesovej vody 5,5 - 6 l na 25 kg opravy hrán, 6,5 - 7 l opravy prasklín
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 1 mm
Pre hrúhku vrstvy od 0 do výšky potěru
Pyp podkladu Betón, anhydrit

Priložené súbory

TL-OT-303.pdf (56 kB)
Technický list

Chemos OT 303 jemná renovačná hmota

Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
od 20,70 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Chemos OT 303 jemná renovačná hmota 5kg 2546703410-BL
5 kg
6 dní 0 ks 20,70 €
Chemos OT 303 jemná renovačná hmota 25kg 2546703411-BL
25 kg
6 dní 0 ks 79,70 €

Odporúčame prikúpiť

 • Kremičitý piesok 0,3 - 0,8 mm

  Jemný kremičitý piesok s veľkosťou zrna 0,3 - 0,8 mm, zaoblený. Pre primiešavanie v množstve 5 až 6 kg na 25 kg vrece...
  Cena s DPH: 16,40 €
  Dostupnosť: 6 dní
 • Ardex P 10 SR opravná epoxidová živica

  2-zložková silikátová živica ARDEX P 10 SR so širokým spektrom použitia pre uzatváranie prasklín podkladov a...
  Cena s DPH: 30,30 €
  Dostupnosť: 6 dníPopis tovaru

Vhodná na tieto podklady:

 • nové a staré betónové, cementové a anhydritové potery
 • podklady so zbytkami starých vode odolných lepidiel
 • murivo a omietky
 • rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného tmelu po elastickú hmotu.

Použtie renovačnej hmoty:

 • na tenké praskliny, vyhladenie do nuly
 • zhotovenie veľmi pevných, dobre savých a rýchlo suchých podkladov pre pokládku ďalších vrstiev podlahy
 • určená na opravy schodníc a ich hrán
 • na tmelenie špár, prasklín, vypĺňanie a vyrovnanie dier a hlbších nerovností na podlahe a ich zarovnanie do nuly
 • umožňuje vytváranie spádov na podlahe
 • pre dostierkovanie a prerovnanie plôch
 • na tmelenie spojov a dier v OSB a drevotrieskových doskách, tmeliť až po napenetrovaní
 • na opravy až do hrúbky podkladu s primiešaním piesku

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty. Nesúdržné a drobivé vrstvy podkladu odbrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Zvyšky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtľou alebo brúsením. Pred použitím OT 303 nie je nutné podklad penetrovať.

Spracovanie: Obsah 25 kg vsypať a za stáleho miešania do 5 - 6 litrov čistej studenej vody v čistej nádobe. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500- 700 ot) minimálne 5 minút tak, aby sa netvorili hrudky. V prípade použitia menšieho množstva suchej hmoty dávkovať 21 až 24 % vody (210 - 240 ml/kg). Hmotu naneste v požadovanej sile na podlklad a hladidlom podľa spôsobu použitia upravta a vyhlaďte. Požadovanú silu naneste v jednej operácii. Prípadnú ďalšiu vrstvu naneste po 3 hodinách a napenetrovaní predošlej vrstvy.

Dôležité: Čerstvo upravené plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu.Vysoké teploty výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenšiu vodu. Najlepšie spracovateľné pri teplote 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %.

 


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008
 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, podkategórie
 • H315 Dráždi kožu.
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Klasifikácia podľa smernice Rady 67/54 /EHS alebo smernice 1999/45/ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné pokyny
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P312 Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P501 Odstráňte obsah - obal podľa platných predpisov ako nebezpečný odpad.
 

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky