Bezrozpouštědlové 2K polyuretanové lepidlo neobsahující vodu je určeno na lepení umělého trávníku jak v interiéru, tak v exteriéru. Díky elastičnosti vhodné pro exteriérové výkyvy teplot.

Vhodné podklady:

 • betónové, cementové a anhydritové podklady
 • drevené podklady (napr. OSB dosky)
 • keramika, dlažba, terazzo
 • štrk alebo kaučukové granuláty (pri podlepovní spojov na pásky)

Špecifické vlastnosti:

 • vode odolné spojenie s podkladov
 • výborná stabilita hrebeňa
 • bez obsahu rozpúšťadiel a vody
 • vysoká konečná pevnosť lepeného spoja

Technické informácie:

 • Spracovanie lepidla: približne 30 minút pri teplote 20°C
 • Doba pre pokládku: cca 50 minút pri teplote 20°C
 • Balenie: A+B = 6,9 kg + 0,89 kg
 • Spotreba na m2: 400-1000 g/m2 v závislosti od použitej zubovej stierky

Parametre

Parameter Popis
Typ Lepidlá
Lepiť Umelé trávniky
Farba Zelená
Balenie 7,57 kg plastová nádoba / 1,71 kg tužidla
Spotreba 200 - 350 g/m²
Doba spracovania cca. 30 minut
doba pochôdznosti 4 - 6 hodin
Otvorená doba 30 minut pri teplotě 21 °C
Použitie v exteriéri Áno

Priložené súbory

Chemos TR-21.pdf (641 kB)
Technický list

Lepidlo na umelé trávniky Chemos TR 21

Katalógové číslo:
5421384001-BL
Hmotnosť:
8 kg
Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
107,50 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Až o 30 % nižšia spotreba ako u väčšiny konkurenčných lepidiel. S lepidlom TR 21 môžete pracovať aj za zhoršených (neštandartných) poveternostných podmienok. TR 21 je aj pri vysokých teplotách stále v rovnakej konzistencii, nerozteká sa. Nepení v prípade vysokej vlhkosti vzduchu alebo podkladu. Možnosť práce s lepidlom v priebehu celého roka.

Príprava podkladu: Obe zložky by mali byť zmiešané pri teplote 20 °C. Tužidlo (zložka B) sa z plastovej fľaše celé nalieva do vedra so zložkou A. Obe zložky sa miešajú elektrickou vŕtačkou alebo elektrickým mixérom, až sa dosiahne jednotnej farby (aspoň 2 minúty). Vždy miešajte len celé množstvo (zložka A i B), aby sa dodržal pomer miešania. Lepidlo sa nanáša zubovou stierkou alebo hladidlom rovnomerne na podložku. V priebehu otvorenej doby pevne stlačte rub trávnika o nanesenú vrstvu lepidla.

 TUŽIDLO:

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, kategória 2
 • H315 Dráždi kožu.
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Acute Tox. 4 Akútna toxicita, kategória 4
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
 • Resp. Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • Carc. 2 Karcinogenita, kategória 2
 • H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • STOT RE 2 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia, kategória 2
 • H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
 • H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
 • H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare - tváre.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.

ŽIVICA:

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky