Dvojzložkové polyuretánové lepidlo 2K-PU na parkety s dlhou dobou 90 minút pre zracování. Reaktívne dvojzložkové lepidlo na lepenie v oblastiach s vysokouzátěží, vhodné pre masívne i exotické parkety. Vysoká strihová pevnosť podľa DIN EN 14293, vhodné pre podlahové vykurovanie s emisným atestom DIBt. Bez obsahu vody a riedidiel.

Oblasť použitia:

 • Interiér, podlaha.
 • Savý i nesavý podklad.
 • Vlysy, masív s vysokou hranou podľa EN 14761,100 mm
 • Parketové vlysy podľa EN 13226
 • Viacvrstvové drevené podlahy podľa EN 13489
 • Masívne dosky podľa EN 13629 a EN 13990, pri pomere strán 1: 5 (hrúbka-šírka)
 • Mozaikové parkety podľa EN 13488
 • Masívne parkety podľa EN 13227
 • Drevené kocky podľa DIN 68702
 • Priemyselné parkety podľa DIN EN 14761

Parametre

Parameter Popis
Typ Lepidlá
Lepiť Drevo
Materiál Dvojzložkový polyuretán
Farba Biela
Balenie 12 kg lepidla, 1,12 kg tvrdidla
Spotreba Cca 750 - 1300 g/m² podľa zubovej stierky
Doba zaschnutia Žiadna
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania Cca 80 min.
Plné zaťaženie cca po 24 hodinách
Teplota pri spracovaní Nie pod + 15 °C
Doba pre pokládku Cca 90 min.

Priložené súbory

TL-ARDEX-AF-415.pdf (518 kB)
Technický list

BL_ardex_AF_415.pdf (363 kB)
Bezpečnostný list

Ardex AF 415 dvojzložkové lepidlo 2K-PU na drevené podlahy 13,2 kg

Katalógové číslo:
368825-BL
Hmotnosť:
13.2 kg
Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
106,30 €
Dostupnosť:
7 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť najmä rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlín a zbavený separačných častíc, ako aj pevný v ťahu a v ohybe alebo pripravený zodpovedajúcim spôsobom. Anhydritové potery by mali byť prebrúsené a dôkladne vysaté. Odporúčame aplikáciu penetračného náteru, napr. Ardex PU30. Niveláciu vykonajte vhodnou stierkovacou hmotou s Ardex prednáterom. Pre vysoko namáhané povrchy alebo pod parkety odporúčame vyrovnávaciu hmotu Ardex K 15, prípadne s pridaním vlákna alebo prosilnější vrstvu Ardex K 80. Pre štandardné povrchy použite Ardex K 14.

Spracovanie: Adex AF 415 pred spracovaním dostatočne temperujte. Tvrdidlo komponentov B (vo veku) sa celé pridá do živicového komponentu A a dôkladne zamieša vhodným prístrojom (napr. vŕtačkou s zodpovedajú miešacou vrtuľou) cca. 3 min. pri 300 - 600 ot./min, kým nevznikne homogénna farba hmoty. Pomer miešania je 12 váhových dielov sl.A + 1,12 váhový diel sl.B. Lepidlo sa nanáša zubovou stierkou na podklad. Nanášajte len toľko lepidla, koľko stačíte spracovať. U položených parkiet (obzvlášť veľké formáty) skontrolujte duté miesta a v čase zavädnutí lepidla je zaťažte. K existujúcim stavebným konštrukciám vytvorte okrajové škáry vo vzťahu ku geometrii miestnosti, druhu dreva a druhu parkiet. Prebytočné lepidlo v škárach okamžite odstráňte. Pri lepení parkiet zabráňte vniknutiu lepidla do pero-drážky. Elastické podlahovíny pokladajte bezprostredne bez doby odvetrania a tvorby vzduchových bublín v lepidle. Prilepené podlahové krytiny musia byť položené voľne a rovno, inak je nutné ich zaťažiť. Zabráňte vzniku zlepených škár. Čerstvo položené a nalepené plochy starostlivo pritlačte korkom a následne prevalcujte. Dbajte na rovnomerné celoplošné pokrytie lepidlom na rubovej strane. Prebytočné lepidlo na povrchu odstráňte hladkú špachtľou. Podlahoviny po cca. 2 hodinách ešte raz pritlačte, prípadne prevalcujte.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • GHS02 plameň
 • Flam. LIQ. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/4 /ES

 • H226 Horľavá kvapalina a pary.

Bezpečnostné pokyny:

 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P241 Používajte elektrické - ventilačné - osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu - dymu - plynu - hmly - par -aerosolů.
 • P280 Noste ochranné rukavice - ochranný odev - ochranné okuliare - tvárový štít.
 • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou - osprchujte.
 • P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky