Špeciálne disperzné lepidlo na lepenie vinylových dielcov Chemos DL 300. Lepidlo s veľmi krátkou dobou odvetrania a dostatočne otvorenou dobou pre lepenie. Veľmi vysoká pevnosť v šmyku už po 3 hodinách po odvetraní (80% konečnej pevnosti). Chemos DL 300 nanášajte zubovou špachtľou s veľkosťou A1. (odporúčame, vyskúšané). Doba odvetrania 15 minút (lepí sa do položiva), max. doba pre lepenie 60 min. Lepidlo je výborné najmä tam, kde nie ste schopní zabezpečiť stálu teplotu podlahy po dobu zrania lepidla a to minimálne 72 hodín po nalepení vinylovej podlahy. Chemos DL 300 = Chemos Profilep 300.

Vhodné pre

  • vinylové dielce
  • PVC a CV podlahoviny v pásoch a štvorcoch

Parametre

Parameter Popis
Typ Lepidlá
Lepiť Vinyl
Farba Krémovo biela
Balenie 6 | 12 kg
Spotreba 300 - 400 g/m²
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba odvetrania 5 - 10 minút
Otvorená doba 40 - 45 minút
Teplota pri spracovaní min. 15 °C, optimálně 18 - 22 °C

Priložené súbory

Lepidlo na lepeni vinylu Chemos 300.pdf (159 kB)
Technický list

Chemos DL 300 lepidlo pre vinylové podlahy

Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
od 69,30 €
Dostupnosť:
8 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Chemos DL 300 lepidlo pre vinylové podlahy 6kg 2541732406-BL
6 kg
8 dní 0 ks 69,30 €
Chemos DL 300 lepidlo pre vinylové podlahy 12kg 2541732407-BL
12 kg
8 dní 0 ks 114,40 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu
Podklad musí byť rovný, hladký, trvalo suchý (merať vlhkosť), bez trhlín, zbavený nečistôt, ktoré obmedzujú priľnavosť, ako sú: prach, olej vosk, farba a pod., pevný v tlaku a ťahu podľa príslušných platných noriem. Škáry a trhliny treba spravit napr. Pomocou opravného tmelu Chemos OT 303. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelačné hmotou. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hrúbce min. 2 mm. Prašné podklady a anhydrit ošetrite vhodnou penetráciou Chemos. Venujte pozornosť návodom na použitie, najmä miere vyzretia na podkladanie. Dbajte, aby teplota podkladu pri lepení bola aspoň +15 °C.

Pracovný postup
Podlahová krytina by mala byť dopredu aklimatizovaná na teplotu v miestnosti. Lepidlo naniesť vhodnou zubovou stierkou (A2 na savé, A4 na nenasiakavé podklady) rovnomerne na podklad a nechať 10 minút odvetrať. Lepidlo veľmi dôkladne rozotrite, aby sa vytvoril "hrebeň" a nevytvárali sa miesta so zbytočne hrubšou vrstvou lepidla. Správne odvetrané lepidlo je, ak začína lepidlo spriehľadňovať a pri jemnom dotyku zostáva slabý otlaček lepidla na prste. Lepidlo naniesť len na takú plochu, na ktorej stihnete uložiť podlahovinu do 30 minút. Potom ukladáme krytinu na lepidlo, pričom zároveň vytláčame vzduchové bubliny a silno pritláčame k podkladu. Diely pri lepení pritláčať hranami k sebe, aby nevznikali škáry. Po uložení podlahoviny je nutné ihneď podlahu zavalcovať ťažkým kovovým valcom alebo dôkladne zaklopať gumovým kladivom. Optimálne podmienky pre lepenie sú 20 - 23 °C pri relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 %. Odporúčame dbať na to, aby sa lepenie realizovalo pri rovnakej teplote, aká sa predpokladá udržiavať pri užívaní priestoru. Toto platí najmä pre prvé tri dni. Rešpektujte návody na pokládku od výrobcu podlahovej krytiny.


 

Klasifikácia podľa 1272/2008 / ES:

  • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, kat. 2
  • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná koža, kat. 1
  • Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronický), kat. 3
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výstražné upozornenia (H-vety):

  • H315 Dráždi kožu.
  • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné pokyny:

Nebezpečné účinky pre zdravie človeka: Dráždi pokožku. Obsahuje senzibilizujúce zložky - fenol, styrenovaný, a kolofóniu. Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte s pokožkou môže dôjsť k miernemu podráždeniu až alergickej reakcii pokožky. Pri požití väčších množstiev bolesti brucha, zvracanie a hnačky. Pri požití väčších množstiev môže dráždiť tráviaci trakt a vyvolať bolesti brucha, vracanie alebo hnačka.

Nebezpečné účinky pre životné prostredie: Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná pre životné prostredie - škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Nevytuhnuté lepidlo obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie a nemalo by sa preto dostať mimo určené použitie voľne do životného prostredia. Po vytvrdnutí zmes nie je nebezpečná.

 

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky