Highlock je univerzálne ekologické striekacie lepidlo v spreji na vodnej báze, ktoré je vhodné pre lepenie všetkých typov podlahovín, vrátane náročne lepiteľných vinylových dielcov. Lepí všetky typy kobercov, kobercové štvorce, PVC s filcom a PVC dielce, korok ai. navzájom alebo na kov, drevotriesku, drevo, sklo aj. Hodí sa ako pre komerčné, tak i obytné priestory. Má vysokú pevnosť v šmyku a hodí sa do nejzatěžovanějších prevádzok. Podlahovina je pochôdzna takmer okamžite po pokládke. Lepidlo je vhodné aj pre podlahové vykurovanie.

Highlock je certifikovaný pre lepenie na nasledujúce riadne pripravené, bezprašné podklady: betón, preglejku s podkladovou vrstvou, kovy, sklolaminát, existujúce VCT, atď.

Parametre

Parameter Popis
Typ Lepidlá
Lepiť Univerzálne
Farba Transparentné
Balenie 650 ml
Spotreba 25-40 ml/m²

Priložené súbory

Letak SP fix.pdf (2,96 MB)
Návod na použitie

CONATO SP FIX sprej.pdf (215 kB)
Bezpečnostný list

Podlahárske fixačné lepidlo Conato Highlock 650 ml

Katalógové číslo:
6599105109-BL
Hmotnosť:
0.75 kg
Výrobca:
Conad
Cena s DPH:
32,20 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Popis tovaru

Výhody:

 • spotreba 25-40 ml/m² pri jednostrannom nánose je až o 80 % nižšia ako u klasických lepidiel,
 • netoxické a nehorľavé lepidlo na vodnej báze s nízkym zápachom,
 • vysoká pevnosť spoja v šmyku a krátky montážny čas,
 • príjemná, čistá a rýchla práca, presné dávkovanie,
 • takmer okamžitá pochôdznosť po položení podlahoviny,
 • veľmi nízky obsah VOC - 0,020 g/ml a vysoká odolnosť voči vlhkosti a pH.

Použitie:

 • Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.
 • Pretrepte a aplikujte obojstranne min. na 80 % plochy. Na okraje a hrany aplikujte 2x.
 • Po zavädnutí k sebe lepené plochy dôkladne pritlačte a nechajte vyzrieť.
 • Vyššia vlhkosť a nižšou teplota spomaľujú zavädnutiu a zrenia lepidla. Pri lepení laminátov a nesavých materiálov aplikujte pre dosiahnutie vyššej pevnosti spoja na jednu plochu vodorovne a druhú zvisle.
 • Výdatnosť závisí na spôsobe použitia a lepenom povrchu.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • H222, Mimoriadne horľavý aerosól
 • H229, Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť
 • H336, Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3, narkotické účinky
 • H411, Chronická vodná toxicita (kategória 2)

Bezpečnostné pokyny:

 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
 • P410 + 412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50°C/122°F.
 • P501 Odstráňte obal podľa miestnych predpisov.
 • EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky