1-zložková, všestranne použiteľná živicová epoxidová penetrácia na polyuretánovej báze, vhodná ako prednáter, uzávera a spevnenie na hladkých a pevných povrchoch. Pre interiér a exteriér. Rýchlo schnúca, po 1 hodine možný ďalší pracovný krok. Bez obsahu vody a rozpúšťadiel, veľmi nízke emisie, pachovo neutrálna.

 • Uzávera proti zvýšenej zvyškovej vlhkosti v cementových poteroch a betónových podlahách max. Do 4% CM
 • Uzávera proti zvýšenej zvyškovej vlhkosti v cementových poteroch s podlahovým kúrením max. Do 3% CM
 • Spevnenie poškodených okrajových častí na savých podkladoch ako sú anhydritové potery, cementové potery a betónové podlahy.

Prednáter a izolačná vrstva na savé a pevné podklady ako sú:

 • betón
 • cementové, anhydritové, magnezitové a xylolitové potery
 • zle pieskované potery z liateho asfaltu - staré podlahy z liateho asfaltu
 • staré podlahy s pevne ulpínajícími zvyškami stierok a lepidiel
 • staré podklady so zvyškami lepidiel rozpustných vo vode napr. sulfitová lúhovať lepidlá
 • drevené podklady citlivé na vlhkosť napr. drevotriesky, OSB a drevovláknité lisované dosky
 • suché potery napr. sadrovláknité dosky
 • staré zvyšky SMP lepidiel
 • keramické obklady, dosky a podlahy z Terrazza

Parametre

Parameter Popis
Typ Penetrácia
Materiál Polyuretánová živica
Balenie 11 kg
Spotreba 100 - 150g/m² pri jednej vrstve prednáteru, 250 - 300g/m² pri dvojitej vrstve ako uzávery
Doba zaschnutia Cca. 1 hod. ako prednáter, cca. 2 hod. pri zapieskovi
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania Cca. 60 min.
doba pochôdznosti Cca. 40-50 min.
EMICODE EC1R + - veľmi nízke emisie +
GISCODE RU 1 - bez rozpúšťadiel
Použitie v exteriéri Áno
Pyp podkladu Asfalt
Nasiakavosť podkladu Savé i nesavé

Priložené súbory

BL-ARDEX_PU_30_CZ.pdf (59 kB)
Bezpečnostný list

TL-ARDEX-PU-30.pdf (483 kB)
Technický list

Ardex PU 30 polyuretánová 1K-PU penetrácia 11 kg

Katalógové číslo:
4888-BL
Hmotnosť:
11 kg
Výrobca:
Ardex
Cena s DPH:
329,80 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Určenie:

 • Prednáter na podklady citlivé na vlhkosť
 • Spevnenie savých podkladov
 • Pre nové aj staré podklady
 • Rýchly prednáter pod parketové podlahy vo spojení s reaktívnymi lepidlami Ardex
 • Rýchlo schnúce, po 1 hodine možný ďalší pracovný krok
 • 1-zložková hmota pripravená na okamžité použitiu
 • Nízka viskozita, dobre preniká do podkladu
 • Všestranne použiteľná s ľahkým nanášaním

Druh výrobku: Bezrozpúšťadlová, reaktívne jednozložková živicová penetrácia na báze polyuretánovej živice, s nízkymi emisiami, ihneď pripravená na použitie. Vytvrdzovacou reakcií a schnutím náteru vznikne pevný a suchý film.

Príprava podkladu: Poklady a klimatické podmienky musia zodpovedať požiadavkám podľa DIN 18356 resp. DIN 18365. Výnimku tvoria podklady odolné vlhkosti, ktoré majú byť k izolácii zvýšenej vhkosti ošetrené Ardex PU 30 vo dvoch náteroch. Anhydritové potery mechanicky pripravte podľa technických listov a aktuálne platných noriem a dôkladne povysávajte. Cementové povlaky na betónových podlahách, staré nánosy a zvyšky lepidiel a stierok, ktoré nie sú pevne priliehať k podkladu mechanicky odborne odstráňte. Úžitkové podlahy napr. kamenné a keramické podlahy musí byť dôkladne vyčistené.

Spracovanie: Ardex PU 30 pred použitím dobre pretrepte. Tekutinu nalejte podľa potreby do čistej nádoby a spracujte do 60-tich minút. Pri chladnom počasí je potrebné materiál vopred zahriať. Teplota pre spracovanie musí byť min. 10 °C. Nanášanie prebieha pomocou štandardného velúrového alebo penového valčeka v tenkej rovnomernej vrstve. Pre zabezpečenie rýchleho a rovnomerného schnutia a zabránenie napenenie materiálu zabráňte tvorbe kaluží.

1. Uzávera proti zvýšenej zbykové vlhkosti v CEMEN tových poteroch a betónových podlahách max. Do 4% CM:

Podklad musí byť pevný, nosný a bez separačných materiálov. Povrch musí byť suchý s dobrou nasiakavosťou. Nanášajte v do kríža vo vrstvách. Pri dvojitom nátere musí byť zaručené množstvo 250-300g/m². Druhý náter je možné vykonať po 60-tich minútach. Každá vrstva musí tvoriť tenký a uzavretý film. Pri prestierkovani je nutné po vyschnutí 2. náteru po cca 60-tich minútach max. však do 24-tich hodín, vykonať rýchly mutlifunkčný náter pomocou Ardex P4. Alternatívne je možné miesto kontaktného mostíka Ardex P4 použiť 3. náter s Ardex PU 30 a následne vykonať plný zásyp suchým kremičitým pieskom zrnitosti 0,3-0,6 mm. Po cca dvoch hodinách prebytočný piesok zameťte a povysávajte.

2. Prednáter a spevnenie podkladov: Pre náter a spevnenie podkladov musia byť doklady napr. betón, cementové potery, anhydritové potery, nosné a zbavené separačných materiálov. Anhydritové potery je nutné prebrúsiť v súlade so všeobecnými predpismi. Ardex PU 30 nanášajte v tenkej vrstve, spravidla stačí jedna vrstva. Pri veľmi poréznom alebo savom podklade je v prípade potreby nutné po vytvrdnutí prvej vrstvy vykonať aj druhý náter. Nanášané množstvo a hĺbka prieniku do podkladu sa líši podľa nasiakavosti a charakterom povrchu podkladu. V prípade potreby urobte skúšku. Pokiaľ je nutné plochu stierkovať, použite Ardex P4 alebo posyp kremičitým pieskom, podľa pokynov uvedených vyššie.

3. Prednáter pod reaktívne lepidlá Ardex: Ardex PU 30 je možné podľa vlastností a nasiakavosti podkladu použiť ako prednáter v priamom spojení s reakčnými lepidlami Ardex napr. SMP a PU lepidlami. V tomto prípade sa Ardex PU 30 nanáša v tenkej vrstve. Po minimálnom čase schnutia cca 2 hodiny, max. však do 24-tich hodín, musí dôjsť k priamemu lepeniu reakčnými lepidlami Ardex.

Dbajte na: Pri silnej vlhkosti a difúzii pary sa nesmie Ardex PU 30 používat. Ardex PU 30 nie je náhradou stavebné izolacie dle DIN 18195. Pri chladnom počasí temperujte vo vykurovaných miestnostiach. Teplota spracovania nesmie klesnoutpod 10 °C. Nízka teplota a alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť vytvrdnutí. Pred ďalšími pracovnými kroky musia byť natretá plocha suchá a zbavená lepidla. Nanášajte v tenkej vrstve. Zabráňte tvorbe kaluží. Nerieďte vodou ani rozpúšťadlami. Zvyšky nikdy nenalievajte do originálného obalu. Materiál nechajte zaschnúť a následne zlikvidujte v súlade s predpismi. Po vyschnutí náteru musí dôjsť k priamemu lepeniu reakčným lepidlom Ardex do 24-tich hodín alebo k naneseniu kontaktného mostíka Ardex P4. Pri silne savých podkladov môže byť potrebný druhý náter. Nepoužívajte na úžitkovú krytiny ako PVC, CV, gumu a linoleum.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • H315 Dráždi kožu, Skin Irrit. 2.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu, Skin Sens. 1.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí, Eye Irrit. 2.
 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí, Acute Tox. 4.
 • H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti, Resp. Sens. 1.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu, Carc. 2.
 • H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii, STOT Rep. 2

Klasifikácia (67/548 / EHS)

 •     Xn; R20, R48 / 20.
 • Carc. Cat. 3; R40 ..

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 Skladovať mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice.
 • Používajte ochranu očí.
 • P501 Obsah - obal odstráňte v súlade s miestnymi predpismi, v súlade s regionálnymi predpismi, v súlade s národnými predpismi, v súlade s medzinárodnými predpismi.

Doplňujúce bezpečnostné upozornenia:

 • P260 Nevdychujte pary - aerosóly.
 • P302 + 352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 • P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky