Rýchloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná hmota na podlahy a steny Chemos OT 101. Špeciálna vyrovnávacia hmota na báze cementu určená na opravy schodníc a ich hrán, na tmelenie špár v podlahách, vypĺňanie a vyrovnanie dier a hlbších nerovností na podlahe, na vytváranie spádov, na dostierkovanie a prerovnanie plôch. Vytvára veľmi pevný a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre obkladačské práce v interiéroch. Pre hrúbku vrstvy do 100 mm v jednej pracovnej operácii. Tiež vhodná na spevnenie zdegradovaných drobivých betónových a cementových podkladov v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou.

Prednosti

 • pre steny a podlahy
 • s nízkym pnutím
 • vynikajúca spracovateľnosť
 • rýchlo pochôdzna
 • vysoké pevnosti
 • rýchly nárast pevností

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Farba Sivá
Balenie 7 | 25 kg
Spotreba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania 15 - 20 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 5 MPa
doba pochôdznosti po 30 minutách
Doba, po ktorej je možné lepiť po cca 3 hodinách
Množstvo zámesovej vody cca 6 l na 25 kg ako opravný tmel, 18-20 l na 25 kg ako zálievka
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 1 mm
Pyp podkladu Betón, anhydrit

Priložené súbory

chemos-ot-101.pdf (165 kB)
Technický list

Chemos OT 101 rýchlotuhnúca opravná hmota

Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
od 25,90 €
Dostupnosť:
6 dní
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Chemos OT 101 rýchlotuhnúca opravná hmota 7kg 2546703407-BL
7 kg
6 dní 0 ks 25,90 €
Chemos OT 101 rýchlotuhnúca opravná hmota 25kg 2546703408-BL
25 kg
6 dní 0 ks 73,60 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, pevný (neplatí v prípade ak sa OT101 použije ako zálievka), čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty. Nesúdržné a drobivé vrstvy podkladu odbrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtľou alebo brúsením.

Príprava podkladu pred použitím zálievky: Podklad prebrúsiť. Prípadné trhliny narezať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Môžu sa spraviť aj zárezy kolmo na trhlinu každých cca 15-20 cm pre vloženie oceľových spon na zošívanie. Ak na drolivom potery praskliny nie sú, doporučujeme narezať uhlovou brúskou tzv. rastrovú mriežku (zárezy po celej dĺžke aj šírke miestnosti, každé cca 2 metre od seba, do hĺbky približne 1/2 - 2/3 hrúbky poteru). Spolu s narezaním prasklín alebo rastrovej mriežky je takisto vhodné po celej ploche navŕtať diery do poteru v rozostupoch cca 0,5-1 m od seba do hĺbky približne 1/2 - 2/3 hrúbky poteru tak, aby ste nepoškodili spodné izolácie.

Spracovanie: Obsah vreca (25 kg) vsypať za stáleho miešania do čistej studenej vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot/min.) tak, aby sa netvorili hrudky. Rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného opravného tmelu až po tekutú zálievkovú hmotu.

 1. Ako stabilný opravný tmel: 25 kg prášku zmiešať s cca 6 l vody na vypĺňanie otvorov a dier, opravu schodov, podest, betónových podlách a cementových poterov. Doporučujeme však miešať menšie množstvá, ktoré ste schopný spracovať v priebehu cca 15 - 20 min. Hmotu naniesť na nepenetrovaný podklad a hladítkom alebo špachtlou podľa spôsobu použitia upraviť a vyhladiť. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Následné celoplošné stierkovanie vhodnou samonivelizačnou hmotou Chemos môže nasledovať ihneď po tom, ako je vyspravený podklad pochôdzny. Pri prekročení tejto doby je nutné vyspravený podklad napenetrovať vhodným penetračným náterom.
 2. V prípade použitia ako zálievky pri oprave zdegradovaných drobivých cementových poterov treba 25 kg prášku zmiešať s 18 - 20 l vody tak, aby vznikla veľmi tekutá hmota bez hrudiek. Podklad pred použitím zálievky nepenetrovať!! Hmotu nalievať na podklad v menších dávkach a rozotrieť hladítkom, špachtlou alebo gumovou stierkou. Rozotierať po podklade tak, aby čo najviac prenikla do podkladu a aby sa zbytočne netvorila súvislá vrstva na povrchu. Rovnomerne roztiahnuť po podklade, aby došlo v maximálnej miere k “prepenetrovaniu¨ ochudobneného podkladu. K správnemu “prepenetrovaniu¨ došlo ak sa vytvorili v hmote kráteriky. Ihneď ako je podklad pochôdzny, doporučujeme rozložiť sklotextilnú armovaciu mriežku a zatiahnuť hustejšou hmotou OT101 ako je uvedené vyššie v odseku 1/. Celé nechať vytvrdnúť do druhého dňa (24 hodín).  Po úplnom vyschnutí napenetrovať vhodnou penetráciou.

Dôležité: Čerstvo upravené plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu.Vysoké teploty výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenšiu vodu. Najlepšie spracovateľné pri teplote 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %.

 


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, podkategórie
 • H315 Dráždi kožu.
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/54 /EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné pokyny

 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P312 Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P501 Odstráňte obsah - obal podľa platných predpisov ako nebezpečný odpad.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky