Jednoduché spracovanie, vysoká nepriehľadnosť a dokončenie povrchu v len jeden deň, to sú hlavné prednosti ekologické Záhradné a fasádne farby na drevo pre vonkajšie použitie. Nepriehľadná povrchová úprava dreva na báze vody, poveternostným podmienkam a UV - žiareniu odolný krycí náter na ošetrenie akéhokoľvek dreva vo vonkajšom prostredí: drevených fasád, balkónov, drevených okeníc, plotov, záhradných domčekov, pergol, záhradného nábytku, parkovacích prístreškov a pod.

Osmo Záhradná a fasádna farba 7103 Signálna žltá RAL 1003 je priedušná a odolná voči vode. Uschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný pre detské hračky podľa EN 71.3). Vhodná pre detské škôlky a detské ihriská. Farba neuvoľňuje do prostredia žiadne fyziologicky škodlivé zlúčeniny. Nízky obsah rozpúšťadiel a bez biocídnych účinných látok.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 16 m² pri 1 nátere
Počet náterov Neošetrené drevo 2, renovácia 1
Náradie pre aplikáciu Štetec, valček
Druh Krycie
Typ Farby
Biocidy Neobsahuje
Báza Vodou riediteľné
Prevedenie Farebné
Stupeň lesku Polomatné
Použitie Exteriér
Veľkosť balenia 0,75
Hodnota pH 7,5 – 8,5
Doba zaschnutia 3 - 5 hod
Odtieň Žltá
Obsah VOC g/l 130
RAL 1003

Priložené súbory

Zahradni a fasadni barva.pdf (304 kB)
Technický list

porovnani zahradni a selske barvy.pdf (181 kB)
Rozdiel medzi sedliackom a Záhradné farbou Osmo

BL-zahradni-fasadni-barva.pdf (223 kB)
Bezpečnostný list

OSMO 7103 záhradná a fasádna farba Signálna žltá

Výrobca:
Osmo
Cena s DPH:
od 25,70 €
Dostupnosť:
Skladom

Zašleme vám vzorku s dopravou zdarma

2,40 €
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Osmo 7103 záhradná & fasádna farba Signálna žltá 0,75l 12400040
0,75 litra
Skladom 2 ks 25,70 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

 

Výrobok spĺňa požiadavky na maximálne prípustné hodnoty obsahu prchavých organických látok pre farby a laky podľa vyhlášky MŽP č. 415/2012 Zb. v platnom znení. Maximálny obsah VOC v tomto výrobku je 130 g/l VOC.

Príprava povrchu: Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť pokrytý námrazou (teplota pre náter minimálne +5 °C, max. 18% vlhkosť dreva). Ak sa vyžaduje ďalšia ochrana dreva proti zamodraniu, hnilobe alebo drevokaznému hmyzu, ošetrite drevo najprv prípravkom Osmo Impregnácia 4001 WR. Osmo Záhradná a fasádna farba je pripravená priamo k použitiu, prosím nerieďte. Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to možné, aplikujte prvý náter zo všetkých strán ešte pred zmontovaním. Staré zle priľnavé nátery je potrebné očistiť a obrúsiť.

Spracovanie - aplikácia: Prvý náter naneste v tenkej vrstve v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite pomocou Osmo plochého štetca alebo Osmo valčeka z mikrovlákna, poprípade naneste nástrekom. Ponechajte schnúť pri dobrom vetraní po dobu 3 - 4 hodiny. Potom zaschnutý povrch prebrúste a vykonajte druhý náter v tenkej vrstve. Pri renováciách postačí spravidla jeden náter.

Čistenie pracovného náradia: Pracovné náradie vyčistite pomocou vody a mydla.

Výdatnosť: 1l výrobku vystačí pri jednom nátere na cca 16 m2. Výdatnosť závisí do značnej miery na stave dreva. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na hladké ohobľované - brúsené drevené povrchy, u ostatných povrchov sa môže výdatnosť odlišovať.

Upozornenie: U niektorých druhov dreva, pokiaľ sú vystavené poveternostným vplyvom, môže dochádzať k prirodzenému vymývaniu vo vode rozpustných pigmentových zložiek dreva. Tropická dreva a dreva s veľkým obsahom vymývatelných látok (dub, agát, smrekovec atď.) nechajte najprv dôkladne zvetrať. Tým bude zabezpečené, že náter optimálne priľne.


Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Sens. 1 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548 / EHS alebo smernice 1999/45 / ES

 • Nebezpečné komponenty na etikete: methylisothiazolinone 1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -on
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu hmly - par - aerosólov.
 • P280 Noste ochranné rukavice.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P333 + P313 Ak podráždenie kože alebo vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrenie.
 • P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
 • P501 Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi - regionálnymi - národnými - medzinárodnými predpismi.
 • EUH210 Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.
 • EUH211 Pozor! Pri postreku sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilnú kvapôčky. Nevdychujte aerosóly alebo hmlu.
 • Obsahuje biocídne výrobky: 1,2-Benzoisothiazol-3 (2H) -on, methylisothiazolinone

Podobný tovar

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky