Základový lak Junckers SB Primer je rýchloschnúci základný náter na báze rozpúšťadiel na použitie na drevené podlahy v komerčných, obytných alebo športových priestoroch. Vynikajúci pre drevené podlahy, kde nie je možné použiť základné nátery na vodnej báze z dôvodu zlej priľnavosti, napr. exotické a mastné drevo. Základný náter SB Primer sa taktiež odporúča na renováciu tmavých farebných a vzorovaných interiérov. Základný lak SB Primer dodáva farbe väčšiu hĺbku a mal by sa používať iba priamo na holé drevo.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 10 m² pri 1 nátere
Počet náterov 1 - 2
Náradie pre aplikáciu Valček
Báza Syntetické
Použitie Interiér
Určenie Základné
Veľkosť balenia 5 l
Doba zaschnutia 15 minut
Riedenie Neredit
Odtieň Bezfarebné
Konečné vytvrdenie 1,5 hod
Krajina pôvodu Dánsko

Priložené súbory

F6.4-SB_Primer_CZ.pdf (148 kB)
Stiahnite si technické údaje

Junckers SB Primer rozpúšťadlový základový lak 5l

Katalógové číslo:
148000-EXP-BL
Hmotnosť:
5 kg
Výrobca:
Junckers
Cena s DPH:
109,90 €
Dostupnosť:
U dodávateľa
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Aplikačné nástroje: Krátky valček alebo štetec. Nenanášajte lak vyliatím priamo na povrch.

Čistenie nástrojov: Metylovaný lieh.

Skladovanie: Vydrží 2 roky, pokiaľ je neotvorená a skladovaná pri 20 °C. Po otvorení sa na laku začne tvoriť šupka a môže v plechovke stvrdnúť.

Systémové odporúčanie:

 • Oblasti s vysokou prevádzkou: 1 vrstva SB Primer 10 m²/liter + 2 vrstvy HT700 alebo MT500 - 10 m²/liter.
 • Oblasti s nízkou prevádzkou: 1 vrstva SB Primer 10 m²/liter + 2 vrstvy MT200 - 10 m²/liter.
 • Športové oblasti: 1 vrstva SB Primer 10 m²/liter + 2 vrstvy HP800 Sport 10 m²/liter.

Návod na použitie:

Povrch by mal byť čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla atď. Povrch strojovo zbrúste, aby ste odstránili nečistoty a nerovnosti. Dôkladne vysajte a utrite handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Záverečné brúsenie pred nanesením bezfarebného náteru WB Primer by malo byť prevedené brúsnym papierom zrnitosti 120-150. Naneste 1 vrstvu základného náteru SB Primer v rovnomernej vrstve. Dbajte na to, aby prekrývajúce sa okraje na lakovanej ploche počas ošetrenia nezaschli. Po zaschnutí základného náteru brúsime brúsnym papierom zrnitosti 150-180. Na záver naneste 2 vrstvy niektorého z lakov Junckers.

Čištění lakované podlahy: Pravidelné běţné čištění provádějte vysáváním nebo mytím v čisté vodě dokonale vyţdímaným hadrem. Vysoce zašpiněné podlahy umyjte roztokem čistícího prostředku Junckers Neutralizer. Vodu používejte opatrně, pouze vlhkým hadrem. Nepoužívejte saponáty a čistidla. Nově lakované podlahy nesmí být čištěny po dobu min. 3 dnů po lakování. Gumové stopy podrážek odstraňte použitím lakového benzínu nebo minerálním terpentýnem.

 


 

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Flam. Liq. 2; H225, Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • Eye Irrit. 2; H319, Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • STOT SE 3; H336, Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

Bezpečnostné pokyny

 • Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. (P210)
 • Zabráňte vdychovaniu pary. (P261)
 • Používajte ochranné okuliare. (P280)
 • PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. (P305+P351+P338)
 • Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. (P337+P313)
 • Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. (P403+P233)
 • UFI: SWA0-P0WM-J00W-U5UN

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky