Dvojzložkový 100% polyuretánový lak na vodnej báze prémiovej kvality Junckers HT700 Floor Lacquer na použitie na miestach s veľmi vysokou prevádzkou, výnimočne trvanlivý a odolný proti oderu. Nežltne, veľmi rýchlo vytvrdzuje, s nízkym zápachom, nemení farbu dreva a zanecháva prirodzený povrch. Ideálne na použitie na drevené podlahy z tvrdého dreva v komerčných priestoroch, školách, reštauráciách, ale aj v domácnosti v prípade, že ju obýva veľký pes. Aplikuje sa na povrchy ošetrené základným lakom Junckers WB Primer, a to v dvoch až troch vrstvách. Podlahový lak HT700 je nutné pred použitím zmiešať s tužidlom. Lak HT700 získal dánske označenie Indoor Climate Labelling. Výrobok s týmto označením prešiel testami emisií prchavých látok a zápachu. Tým je zaistené, že lak neobsahuje žiadne látky, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali kvalitu vzduchu v miestnosti.

Parametre

Parameter Popis
Výdatnosť m²/l 1 liter = 10-12 m² pri 1 nátere
Počet náterov 2
Náradie pre aplikáciu Štetec, valček
Zaťaženie Vysoké
Báza Vodou riediteľné
Použitie Interiér
Určenie Vrchné
Veľkosť balenia 5 l
Doba zaschnutia 2 - 3 hod
Riedenie Neredit
Odtieň Bezfarebné
Konečné vytvrdenie 72 hod
Obsah VOC g/l ≤ 70
Krajina pôvodu Dánsko

Priložené súbory

Indoor-climate-water-based_lacquers.pdf (454 kB)
VOC certifikácia

F8.5_HT700_Floor_Lacquer_CZ.pdf (171 kB)
Stiahnite si technické údaje

Junckers HT700 Floor Lacquer podlahový polyuretánový lak 2K

Hmotnosť:
5 kg
Výrobca:
Junckers
Cena s DPH:
od 217,40 €
Dostupnosť:
Skladom u dodávateľa
Foto Katalóg. číslo / Názov Dostupnosť Množstvo Cena s DPH Kúpiť kusov
Junckers HT700 Floor Lacquer podlahový lak 2K polomat 4,95l 113113-EXP
Polomat 4,95l
Skladom u dodávateľa 0 ks 217,40 €
Junckers HT700 Floor Lacquer podlahový lak 2K ultramat 4,95l 113111-EXP
Ultramat 4,95l
Skladom u dodávateľa 0 ks 217,40 €

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Junckers má širokú škálu výrobkov pre starostlivosť o drevo certifikovaných podľa dánskej schémy označovania vnútornej klímy. Výrobok s týmto označením prešiel rozsiahlymi testami odplynenia a zápachu. Tým je zaistené, že výrobok neobsahuje žiadne chemické látky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu vzduchu v miestnosti.

Junckers tiež dodržiava REACH (registrácia, hodnotenie, povoľovanie a obmedzovanie chemických látok), REACH je legislatíva EÚ obsahujúca jednotný súbor pravidiel a zdieľanú registráciu používaných látok. Cieľom nariadenia REACH je zaviesť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Miešanie: 10 dielov laku na 1 diel tužidla.

Pred aplikáciou: Lak dôkladne premiešajte - vytrepte, kým sa nevymieša - nevytrasie všetok usadený produkt. Pridajte tužidlo a znovu lak dôkladne premiešajte-vytrepte, minimálne 45 sekúnd. Po pridaní tužidla nechajte pôsobiť 10 minút. Pred použitím lak znova premiešajte - vytrepte, minimálne 45 sekúnd.

Životnosť nádoby: Zmes by mala byť použitá do 2 hodín. Vyvarujte sa opätovného použitia zmesi po uplynutí tejto doby.

Odporúčaný systém náteru:

 • Nové, doposiaľ neošetrené drevené povrchy: Základný náter: 1 vrstva WB Primer 8 m²/liter alebo 1 vrstva SB Primer 10 m²/liter
 • Finálny náter: 2 vrstvy HT700 podlahového laku 10-12 m²/liter.

Návod na použitie:

 • Neošetrené / brúsené povrchy: Uistite sa, že je povrch úplne čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zvyškov mydla atď. Povrch obrúsite, aby ste odstránili nečistoty a nerovnosti. Dôkladne vysajte a utrite handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Naneste jednu vrstvu základného náteru WB Primer alebo SB Primer. Nechajte zaschnúť. Prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 150-180 pozdĺž vlákien dreva. Vysajte brúsny prach a utrite ho handričkou dobre vyžmýkanou v čistej vode. Naneste vrstvu podlahového laku HT700. Nechajte cez noc zaschnúť a potom naneste poslednú vrstvu. Priľnavosť sa optimalizuje, pokiaľ sa povrch pred finálnym náterom laku prebrúsi brúsnym papierom zrnitosti 150-180. Pokiaľ sa finálna vrstva laku nanáša po viac ako 24 hodinách, musí sa brúsenie vykonať vždy.
 • Ako vykonať skúšobnú aplikáciu: Nalakujte niekoľko miest, 2 vrstvy v intervale 4 hodín. Po 24 hodinách schnutia skontrolujte priľnavosť miest zoškrabnutím hranou mince. Pokiaľ je priľnavosť funkčná a vzhľad povrchu je prijateľný, je možné lakovať.
 • Voskované - politurované podlahy: Pred lakovaním strojovo brúsiť. Na odstránenie starých náterov použite zrnitosť 24-36. Potom odstráňte otery zrnitosťou 60-80. Nakoniec použite zrnitosť 120-150, aby ste dosiahli úplne hladký povrch. Starostlivo vysajte prach z brúsenia.

Čistenie lakovanej podlahy: Pravidelné beţné čistenie vykonávajte vysávaním alebo umývaním v čistej vode dokonale vyţmýkanou handrou. Vysoko zašpinené podlahy umyte roztokom čistiaceho prostriedku Junckers Neutralizer. Vodu používajte opatrne, iba vlhkou handrou. Nepoužívajte saponáty a čistidlá. Novo lakované podlahy nesmú byť čistené po dobu min. 3 dní po lakovaní. Gumové stopy podrážok odstráňte použitím lakového benzínu alebo minerálnym terpentínom.

 


 

Lak: Nie je klasifikovaný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Tužidlo: Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Sens. 1; H317, Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Acute Tox. 4; H332, Škodlivý pri vdýchnutí.
 • STOT SE 3; H335, Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • Aquatic Chronic 3; H412, Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné pokyny

 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. (H317)
 • Škodlivý pri vdýchnutí. (H332)
 • Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. (H335)
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. (H412)
 • Používajte ochranné okuliare/ochranné rukavice/ochranný odev. (P280)
 • Zabráňte vdychovaniu pary. (P261)
 • Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. (P273)
 • Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc-ošetrenie. (P333+P313)
 • Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - lekára. (P312)
 • Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý. (P403+P233)
 • UFI: 35Q2-E0P7-U001-3CWP

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky