Rychloschnúca tmeliaca a penetračná hmota Chemos PT-12 na predprípravu starej drevenej podlahy. Vytvára veľmi elasticky podklad vhodný pod samonivelačné vyrovnávacie hmoty so špeciálnym určením pre vysoko elastické použitie v interiéroch. Pre hrúbku vrstvy do 1 mm. Dvojzložková cemento-disperzná tmeliaca hmota s vysokou konečnou pružnosťou. Slúži ako tmeliaca a zároveň ako penetračná vrstva pri predpríprave starých parkiet, drevených záklopových podláh, drevotrieskových a OSB drevených podláh. Vytvára adhézny mostík pre následné operácie. Chráni stávajúci podklad pred zámesovou vodou nivelačných hmôt.

Spotreba v ideálnom prípade bez škár : 0,1 kg/m² PT12 + 0,2 kg/m² PE 204

Spotreba v závislosti od počtu, šírky a hĺbky škár: 0,22 kg/m² PT12 + 0,44 kg/m² PE 204

Prednosti tmeliacej penetrácie:

 • rýchlo tvrdnúca hmota
 • pre staré drevené podlahy
 • veľmi nízka spotreba
 • bez pnutia
 • veľmi pružný penetračný tmel
 • vynikajúca spracovateľnosť
 • výborná adhézia
 • suchá už za tri hodiny pre ďalšie operácie odporúčame minimálne 12 hodín

Parametre

Parameter Popis
Typ Opravy podkladov
Farba Modrosivá
Balenie 1,5 kg
Merná hmotnosť 0,295 g/l
Spotreba 0,07 - 0,1 kg/m² PT12 + 0,1 - 0,2 kg/m² PE 204
Doba zaschnutia 60 minut
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca. 20 - 30 min
Teplota pri spracovaní 5 °C až 25 °C
Pyp podkladu Drevo

Penetračná a tmeliaca hmota na drevené podlahy Chemos PT 12

Katalógové číslo:
15420127052-BL
Hmotnosť:
1.6 kg
Záruka:
6 mesiacov
Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
12,20 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Okrem tmelenia a penetrovania dreveného podkladu vytvára na dreve adhézny mostík pre zlepšenie adhézie následných vrstiev. Vysoká elasticita a adhézia hmoty Chemos PT 12 zabezpečuje pevné vytmelenie starej drevenej podlahoviny a vytvorenie monolitickej nenasiakavej podlahy pre dokonalý efekt pri vylievaní  samo nivelačných hmôt. Aj napriek svojmu zloženiu ju nemožno považovať  ako uzáveru proti vlhkosti a nemožno ju použiť na vyplnenie dilatácií pôvodnej drevenej podlahy. Penetrácia PT 12 zároveň nemôže byť použitá ako vrstvotvorná hmota nad 1 mm hrúbky.

Príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, čistý, bez separačných vrstiev. Pri všetkých drevených podkladoch je nevyhnutné presné viacnásobné meranie vlhkosti, aby nedošlo k uzatvoreniu či už zvyškovej alebo tlakovej vlhkosti. Staré parkety a podklady je nutné pred použitím Chemos PT 12 preklepať na odhalenie prípadných dutín,  veľmi dôkladne prebrúsiť a prešróbovať zatĺkacími šróbami. Prechodové prahy je nutné prebrúsiť spolu s okolitým podkladom a v prípade potreby pomocou šróbov, resp. nastreľovacích spiniek, prichytiť armovaciu mriežku. Prebrúsenie parkiet má za úlohu odstrániť z dreva separačnú prachovú vrstvu a olejované resp. lakované časti kvôli zlepšeniu adhézie. Drevenú podlahu je nutné pripevniť zoskrutkovaním s roštom resp. preložiť priečne OSB doskou. Pri tomto type podkladu je nutné dôsledne identifikovať prípadné zdroje vlhkosti. Všetky podklady do poručujeme priečne prerezať  karbobrúskou za účelom zväčšenia povrchu a tým aj zvýšenia adhézie tmeliacej hmoty. 

Doby schnutia

 • Doba schnutia je závislá od teploty podkladu a vlhkosti vzduchu.
 • Na prebrúsených drevených podkladoch je doba schnutia 2-4 hod. obvykle dostačujúca, na nesavých a pred vylievaním nivelačných hmôt je potrebných min 12 - 24 hodín.

Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, podkategórie 2
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • Eye Dam. 1 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 1
 • STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia, kategória 3

Klasifikácia podľa smernice Rady 67/548/EHS alebo smernice 1999/45/ES

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné pokyny

 • P260 Nevdychujte prach.
 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P301 + P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • P402 Skladujte na suchom mieste.

Videá


Otázka na predavačapresmerovat_automaticky