Samonivelizačná sadrová vyrovnávacia hmota pre hrúbku 1 - 20 mm vystužená PP vláknom, so zvýšenou pružnosťou, pevnosťou a priľnavosťou k podkladu. Špeciálne vhodná na drevené podklady a "Nervózne" podklady (drevo, parkety, OSB dosky, hýbajúce sa podklady). Vhodná aj na starých a nových podkladoch všade tam, kde sa vyžaduje vyššia odolnosť voči tvorbe trhlín. Vyznačuje sa vysokým obsahom vlákien pre vytvorenie rozptýleného armovania a vysokým podielom polyméru pre zvýšenie priľnavosti k podkladom. Vhodná pre vytvorenie rovných, pevných a savých plôch pre pokládku parkiet, kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín v bytových a priemyselných priestoroch. Vhodná na podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky.

Vhodná na:

 • OSB dosky, staré parkety, palubovkové a drevotrieskové podlahy
 • všetky obvyklé potery a podklady

Prednosti:

 • vysoký podiel vlákien a polyméru
 • vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
 • rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
 • vynikajúca spracovateľnosť
 • Nižšie pnutie, vyššia pružnosť a stabilita

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Farba Slonová kosť
Balenie 25 kg
Spotreba 1,5 kg na 1 m² na 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca. 40 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 7 MPa
doba pochôdznosti 3 - 4 hodiny
Doba, po ktorej je možné lepiť 24 hod./3 mm, každý ďalší 1mm = 24 hod.
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 1 mm
Pre hrúhku vrstvy 1 - 20 mm
Pyp podkladu Drevo

Priložené súbory

TL A6 Flexi.pdf (337 kB)
Technický list

Nivelačná hmota na drevo Chemos A6 Flexi

Katalógové číslo:
254675904-BL
Hmotnosť:
24.9 kg
Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
37,50 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť trvale suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Podklad vždy prebrúste, aby sa odstránili aj slabo držiace časti podkladu. Betónový podklad musí byť starý min. 28 dní. Zbytky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné o najviac mechanicky odstrániť pachtlou alebo brúsením. Praskliny v podklade vyspraviť opravným tmelom Chemos OT101. Väčšie trhliny prerezať brúskou, vyčistiť, zošiť oceľovými kramľami a zaliať epoxidom. Konštrukčné dilatačné špáry sa musia zachovať aj vo vrstve nivelačnej hmoty. Staré dlažby, terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom alebo diamantom. Odstránia sa tak mastné vrstvy po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy. Podklad dôkladne povysávať priemyselným výsavačom a napenetrovať vhodnou penetráciou. (Drevený podklad penetrovať zmesou PT12 + PE204, 1,5 kg suchej hmoty PT12 na 2-3 litre penetrácie PE204). Po ošetrení prebrúseného anhydritového poteru penetračným náterom Chemos PE 204 zriedeným s vodou v pomere 1:1 je možné už po 2 hodinách aplikovať nivelačnú hmotu Chemos A6 Flexi.

Spracovanie: Do čistej nádoby naliať 5,5 - 6 litrov čistej studenej vody. Obsah vreca (25kg) vsypať za stáleho miešania do vody. Miešať nízkootáčkovým miešadlom (500-700 ot./min.) Minimálne 3 minúty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom nechať chvíľu odstáť a nakoniec ešte krátko premiešať. Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrieť kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou striekou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii, odvzdušneniu hmoty a dobrému spájaniu jednotlivých dávok. Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášať a po riadnom vyschnutí, prebrúsení a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní treba dbať na to, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca. Čas spracovania je cca 40 minút, pochôdzna po pribli ne 3-4 hodinách, doba schnutia pred pokládkou podlahových krytín je cca 24 hodín (platí pri 20 °C, 55 %rel. vlhkosti vzduchu a hrúbka vrstvy do 3 mm). Pri hrúbke vrstvy nad 3mmkaždý ďalší 1 mm schne cca 24 hodín.

DÔLEŽITÉ POKYNY: Nespracovávajte pri teplote podkladu a vzduchu pod +5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75 %. Čerstvo vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu. Pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenejšiu vodu. Podlahové kúrenie musí byť min. 24 hodín pred vylievaním úplne vypnuté. Zapnúť sa môže až po riadnom vyschnutí nivelačnej hmoty a to postupne, zvyšovaním teploty vody v obehu o max. 5 °C /24 hod. Najlepšie spracovateľné pri teplote vzduchu 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15°C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu a veľké hrúbky vrstvy predlžujú schnutie, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu naopak schnutie skracuje. Zmiešanie materiálu s väčším množstvom vody je príčinou zníženia pevností a sedimentovania hmoty. Nepoužívať na tvorbu poterov a úžitkových podláh. Nevytvára konečnú vrstvu! Povrch nivelačnej hmoty je vždy nutné ošetriť vhodnou povrchovou úpravou - nášlapnou vrstvou. Je potrebné zabrániť, aby vrstva vyrovnávacej hmoty zostala príliš dlho otvorená bez krytiny, čo by mohlo viesť k tvorbe trhlín. Nepoužívať vo vonkajšom alebo mokrom prostredí.


Klasifikácia podľa 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, podkategórie 2
 • H315 Dráždi kožu.
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Výstražné upozornenia (H-vety):

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P301 + P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
 • Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P402 + P404 Uchovávajte na suchom mieste. Skladujte v uzavretom obale. 

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky