Sadrová samonivelačná podlahová hmota (nivelák) pre vyrovnávanie podláh v interiéri v hrúbke 1 - 20 mm, pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre kladenie PVC, kobercov, dlažby, plávajúcich podláh a iných podlahových krytín. Nivelačná hmota vhodná pre vyrovnávanie podkladov, najmä anhydritových, v suchých interiéroch - v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou. Vhodná na podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky. Po uschnutí tvrdý zamatový povrch a po vyzretí má viac ako 30MPa. To znamená, že na nej môžete klásť všetky podlahy a to aj celoplošne lepiť.

Parametre

Parameter Popis
Typ Nivelácia
Farba Žltkastá
Balenie 25 kg
Spotreba 1,5 kg na 1 m² a na 1 mm hrúbky
Vhodné pre podlahové vykurovanie Áno
Doba spracovania cca 40 minut
Pevnosť tlaku po 28 dňoch > 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch > 7 MPa
doba pochôdznosti po cca 3 - 4 hodinách
Doba, po ktorej je možné lepiť po 24 hod/3 mm, každý ďalší 1mm=24 hod
Množstvo zámesovej vody 5,5 - 6 litrov na 25 kg zmesi
Min. vrstva pre stoličky na kolieskach 1 mm
Pre hrúhku vrstvy 1 - 20 mm
Pyp podkladu Anhydrit

Priložené súbory

chemos-premium.pdf (924 kB)
Stiahnite si technické údaje

chemos-premium-a5-bl.pdf (330 kB)
Stiahnite si kartu bezpečnostných údajov

Nivelačná hmota pre anhydrit Premium A5

Katalógové číslo:
2546702409-BL
Hmotnosť:
24.9 kg
Výrobca:
Chemos
Cena s DPH:
26,30 €
Dostupnosť:
6 dní
ks

Odporúčame prikúpiť
Popis tovaru

Príprava podkladu: Podklad musí byť trvalo suchý, pevný, čistý, zbavený prachu, odlupujúcich sa častí a mastnoty, pevný v tlaku a ťahu podľa STN 74 4505. Podklad vždy prebrúste, aby sa odstránili aj slabo držiace časti podkladu. Minimalizuje sa tak riziko, že sa nivelačná hmota odtrhne aj s vrchnou časťou podkladu. Betónový podklad musí byť starý min. 28 dní. Zvyšky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstráni špachtľou alebo brúsením. Praskliny v podklade vyspraviť opravným tmelom Chemos. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať brúskou, zošiť oceľovými sponkami a zaliať epoxidom. Konštrukčné dilatačné škáry uzavrite pružným polyuretánovým tmelom. Staré dlažby, teraco a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom. Odstránia sa tak mastné vrstvy po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy. Podklad dôkladne povysávať priemyselným vysávačom. Po ošetrení prebrúseného anhydritového poteru penetračným náterom Chemos PER 390 zriedeným s vodou v pomere 1:1 je možné už po 60 minútach aplikovať nivelačnú hmotu Premium A5.

Spracovanie: Do čistej nádoby naliať 5,5 - 6 litra studenej, čistej vody. Obsah vreca vsypuje za stáleho miešania do vody. Mieša nízkootáčkovým miešadlom (500 - 700 ot./min.) minimálne 3 minúty tak, aby sa netvorili hrudky. Potom nechať chvíľu odstáť a nakoniec ešte krátko. premiešať pri pomalých otáčkach. Zamiešanú homogénnu hmotu vyliať na napenetrovaný podklad a do požadovanej hrúbky rozotrite kovovým hladítkom alebo veľkoplošnou stierkou. Požadovanú hrúbku naniesť v jednej pracovnej operácii. Ihneď po vyliatí prevzdušniť hmotu ihličkovým valčekom, ktorý napomáha nivelizácii, odvzdušneniu hmoty a dobrému spájaniu jednotlivých dávok. Prípadnú ďalšiu vrstvu nanášajte až po riadnom vyschnutí, prebrúsení a napenetrovaní predošlej vrstvy. Pri viacvrstvovom stierkovaní treba dbať na to, aby každá ďalšia vrstva nebola hrubšia ako predchádzajúca. Čas spracovania je 30-40 minút, pochôdzna po približne 3-4 hodinách, doba schnutia pred pokládkou podlahových krytín je cca 24 hodín. (platí pri 20 °C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbka vrstvy 3 mm hrúbky). Pri hrúbke vrstvy nad 3 mm každý ďalší 1 mm schne cca 24 hodín.

Dôležité pokyny: Nespracovávať pri teplote podkladu a vzduchu pod +5 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 75%. Čerstvo vystierkované plochy chrániť pred účinkami slnka, tepla a prievanu. Pri hrúbkach nad 5 mm použiť dilatačné okrajové penové pásky. Vysoké teploty prášku, vzduchu a vody výrazne ovplyvňujú rýchlosť hydratácie, čím sa skracuje doba spracovateľnosti, preto používajte výhradne čo najstudenšiu vodu. Podlahové kúrenie musí byť min. 24 hodín pred vylievaním úplne vypnuté. Zapnúť sa môže až po riadnom vyschnutí nivelačnej hmoty a to postupne, zvyšovaním teploty vody v obehu o max. 5 °C/24 hod. Najlepšie spracovateľný pri teplote vzduchu 18 - 25 °C, teplote podlahy nad 15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu a veľké hrúbky vrstvy predlžujú schnutie, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu naopak schnutie zkracuje. Zmiešanie materiálu s väčším množstvom vody je príčinou zníženia pevností a sedimentácii hmoty. Nepoužívať na tvorbu poterov a úžitkových podláh. Nevytvára konečnú vrstvu. Povrch nivelačnej hmoty je vždy nutné ošetriť vhodnou povrchovou úpravou - nášľapnou vrstvou. Je potrebné zabrániť, aby vrstva vyrovnávacej hmoty zostala príliš dlho otvorená bez krytiny, čo by mohlo viesť k tvorbe trhlín. Nepoužívať vo vonkajšom alebo mokrom prostredí.

 


Klasifikácia podľa 1272/2008/ES:

 • Skin Irrit. 2 Žieravosť / dráždivosť kože, podkategórie 2
 • H315 Dráždi kožu.
 • Skin Sens. 1 Respiračná / kožná senzibilizácia, kategória 1
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Eye Irrit. 2 Vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Výstražné upozornenia (H-vety):

 • H315 Dráždi kožu.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

 • P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.
 • P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare.
 • P301 + P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte Toxikologické informačné centrum alebo lekára.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • P305 + 351 + 338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
 • Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P332 + P313 Ak podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc - ošetrenie.
 • P402 + P404 Uchovávajte na suchom mieste. Skladujte v uzavretom obale. 

Otázka na predavačapresmerovat_automaticky